„Immediacy of Experience Principle” z plemienia Pirahã jako możliwa powszechna podstawa epistemologii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.59102

Słowa kluczowe:

Pirahã, zasada bezpośredniości doświadczenia, epistemologia, poziomy abstrakcji, etnofilozofia

Abstrakt

Szeroko opisane przez Daniela Everetta plemię Pirahã pozwala na odniesienie kierującej zachowaniem jego członków zasady bezpośredniości doświadczenia do szerszego kontekstu epistemologicznego. W artykule poza przedstawieniem samej zasady bezpośredniości doświadczenia uzasadniono, dlaczego stanowi ona ostatecznie podstawę każdej epistemologii – choć w różnym stopniu wpływa na późniejsze rozwiązania epistemologiczne. Sformułowano również postulat opracowania „poziomów abstrakcji”, co pozwoliłoby na prowadzenie dalszych badań pod kątem choćby rzeczywistego istnienia desygnatów danych tzw. pojęć abstrakcyjnych.

Biogram autora

  • Karol Petryszak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

    Karol Petryszak – adiunkt w Katedrze Filozofii Kultury Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie. W prowadzonych badaniach zajmuje się filozofią literatury, filozofią kultury, ontologią oraz współczesnymi
    ideologiami. Zwraca szczególną uwagę na precyzyjne stosowanie terminologii fachowej oraz założenia kryjące się za poszczególnymi koncepcjami. Autor m.in.: Ontologia kultury. Badania nad kulturą
    w oparciu o zmodyfikowaną ontologię Romana Ingardena (2021); Ogród Eden na wschodzie, czyli materializm dialektyczny w „Drugiej płci” autorstwa Simone de Beauvoir (2019).

Bibliografia

Berlin B., Kay P., Basic Colour Terms: Their Universality and Evolution, Berkeley 1969.

Berlin B., Kay P., Maffin L., Merrifield W., Colour naming across language, w: Color Categories in Thought and Language, eds. C. L. Hardin, L. Maffi, Cambridge 1997, s. 224–240.

Castro E. V. de, Cosmological Deicis and Amerindian Perspectivism, „The Journal of the Royal Anthropological Institute” 4 (1998) nr 3, s. 469–488.

Dąbrowski A., Filozofia informacyjna Luciano Floridiego (ekspozycja nieformalno-logiczna), „Zagadnienia Naukoznawstwa” (2015) nr 4 (206), s. 447–465.

Everett D. L., Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pirahã. Another Look at the Design Features of Humane Language, „Current Anthropology” 46 (2005) nr 4, s. 621–646, https://doi.org/10.1086/431525.

Everett D. L., Cultural Constraints on Grammar in Pirahã: A Reply to Nevins, Pesetsky, and Rodrigues, March 2007.

Everett D. L., Cultural Constraints on Grammar in Pirahã: A Reply to Nevins, Pesetsky, and Rodrigues, „Language” 85 (2009) nr 2, s. 405–442.

Everett D. L., Dark Matter of The Mind. The Culturally Articulated Unconscious, Chicago 2017, https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2023.7922.

Everett D. L., Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości, tłum. A. Tuz, Warszawa 2019.

Everett D. L., Język, narzędzie kultury, tłum. Z. Wąchocka, P. Paszkowski, Kraków 2018.

Everett D. L., Nie śpij, tu są węże. Życie i język w amazońskiej dżungli, tłum. J. Luty, Kraków 2020.

Everett D. L., Pirahã Culture and Grammar: A Response to Some Criticism, „Language” 85 (June 2009) nr 2, s. 405–442, https://doi.org/10.1353/lan.0.0104.

Everett D. L., Pirahã, w: Handbook of Amazonian Languages, eds. D. C. Derbyshire, G. K. Pullum, Berlin–New York 1986, s. 200–325.

Floridi L., The Method of Levels of Abstractions, „Minds and Machines” 18 (September 2008) nr 3, s. 303–329, https://doi.org/10.1007/s11023-008-9113-7.

Ganascia J. G., Abstraction of levels of abstraction, „Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence” 27 (2015) nr 1, s. 23–35, https://doi.org/10.1080/0952813X.2014.940685.

Hale K. L., Gaps in grammar and culture, w: Linguistics and anthropology: In honor of C. F. Voegelin, eds. M. D. Kinkade, K. L. Hale, O. Werner, Lisse 1975, s. 295–316.

Nevins A., Pesetsky D., Rodrigues C., Pirahã exeptionality: A Reassessment, „Language” 85 (April 2007) nr 2, s. 355–404, https://doi.org/10.1353/lan.0.0107.

Oko D., W poszukiwaniu pewności. Próba transcendentalnego ugruntowania metafizyki w filozofiach Emericha Coretha i Bernarda Lonergana, Kraków 2010.

Pobrania

Opublikowane

2023-04-03

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 29

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.