Między zawodem a służbą. O pracy pracownika socjalnego z osobami starszymi w perspektywie etyki personalistycznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.59103

Słowa kluczowe:

osoba starsza, pracownik socjalny, utylitaryzm, personalizm, godność

Abstrakt

Wobec wyzwania, jakim jest proces starzejącego się społeczeństwa (zwłaszcza w Europie), wydaje się słuszne podjęcie tematu dotyczącego roli pracownika socjalnego wobec osób starszych. Zagadnienie to rozważane jest w aspekcie etycznym, w oparciu o współczesne trendy wypracowane na gruncie utylitaryzmu i personalizmu. W artykule kładzie się nacisk głównie na personalizm, który pozwala spojrzeć na opiekę nad starszymi z punktu widzenia osoby, podmiotowości, godności i odpowiedzialności, obowiązków zawodowych i służby; pozwala dowartościować pozycję starszych w strukturze społecznej, a także docenić pracę na ich rzecz.

Biogram autora

  • Michał Stachurski

    Michał Stachurski – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (stopień nadany w 2021 roku przez Radę Naukową Uniwersytetu Opolskiego); absolwent PWT Wrocław na kierunku filozofia;  zainteresowania badawcze: filozofia społeczna, filozofia polityki, filozofia prawa, filozofia ekonomii, etyka.

Bibliografia

Bartnik C., Personalizm, Lublin 2008.

Bubala D., Eutanazja a prawo do życia. Filozoficzny spór o zakres obowiązywania normy „nie zabijaj”, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 1 (2013), s. 17–31.

Burgos J. M., Personalizm, przekł. K. Koprowski, Warszawa 2010.

Fabiś A., Wawrzyniak J. K., Chabior A., Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Kraków 2015.

Franczyk E., Osoba starsza a kryzys we współczesnej rodzinie w ujęciu systemowym, „Horyzonty Wychowania” 20 (2021) nr 53, s. 61–71.

Galarowicz J., Nowy elementarz etyczny, Kraków 2011.

Galarowicz J., Powrót do wartości, Kraków 2011.

Gogacz M., Czym jest etyka zawodowa?, w: Zagadnienie etyki zawodowej, red. A. Andrzejuk, Warszawa 1998, s. 11–14.

Jasiński A., Kto to jest pracownik socjalny?, „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe studia humanistyczne” (2012) nr 1, s. 289–296.

Kanios A., W stronę integracji czy wykluczenia społecznego – poglądy pracowników socjalnych na temat osób starszych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia” 29 (2016) nr 1, s. 115–126.

Lazari-Radek K. de, Singer P., Utilitarianism: A Very Short Introduction, Oxford 2017.

Łuszczyńska M., Pracownik socjalny w sytuacji kryzysu motywacji własnej – charakterystyka zjawiska i propozycje przeciwdziałania, „Studia nad Rodziną” (2018) nr 2, s. 53–75.

Maciejewska Ż., „Srebrne Tsunami” – skutki społeczne zmian demograficznych w XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze” 4 (2016), s. 165–176.

MacIntyre A., Krótka historia etyki, przekł. A. Chmielewski, Warszawa 1995.

Majchrowska A., Pracownik socjalny w systemie pomocy społecznej, „Roczniki Nauk Społecznych” 33 (2005) nr 1, s. 203–230.

Maritain J., Pisma filozoficzne, przekł. J. Fenrychowa, Kraków 1988.

Mill J. S., O wolności, przekł. M. Ossowska, Warszawa 1959.

Olech M., Utylitaryzm Petera Singera. Rozważania o eutanazji, „Edukacja Humanistyczna” (2013) nr 1, s. 123–129.

Ostrowska M., Michcik A., Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy, skutki, zapobieganie, „Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka” (2013) nr 8, s. 22–25.

Singer P., Etyka praktyczna, przekł. A. Sagan, Warszawa 2007.

Sójka J., Idea etyki stosowanej: pomiędzy wyżynami filozofii a wymogami praktyki, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 10 (2007) nr 1, s. 117–126.

Struzik Z., Wartości przekazywane i praktykowane przez osoby starsze w rodzinie, „Mazowsze. Studia Regionalne” (2013) nr 13, s. 115–126.

Uzar-Szcześniak K., Personalistyczna perspektywa starości i jej implikacje dla pedagogii osoby, „Forum Pedagogiczne” 5 (2015) 2, s. 77–93.

Vanier J., Znaki. Siedem opowieści o nadziei, przekł. A. Zielińska, Kraków 2013.

Weinstein D., Utilitarianism and the New Liberalism, Cambridge 2011.

Weissbrot-Koziarska A., W pułapce samotności. Pracownik socjalny wobec wykluczenia samotnych seniorów z lokalnej przestrzeni społecznej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia” 30 (2017) nr 4, s. 133–145.

Pobrania

Opublikowane

2023-04-03

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 51

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.