Interpretacja kantowskiego pojęcia intuicji intelektualnej w myśli Xaviera Tilliette’a

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.60207

Słowa kluczowe:

intuicja intelektualna, Immanuel Kant, Xavier Tilliette, ide­alizm niemiecki, współczesna filozofia francuska

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na kantowskim rozumieniu pojęcia intuicji intelektualnej i jego interpretacji przez współczesnego francuskiego filozofa Xaviera Tilliette’a. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i zbadanie zasadności poszukiwania wiedzy intuicyjnej w twórczości królewieckiego myśliciela oraz ukazanie rozumienia tego pojęcia przez Tilliette’a. Na początku omówiono kontekst powstania i definicję samego pojęcia, która w świetle twórczości Immanuela Kanta wydaje się kontrowersyjna. Ponadto zaprezentowano interpretację Tilliette’a: jako znawca niemieckiego idealizmu i spadkobierca francuskiej tradycji filozoficznej krytycznie przygląda się kantowskiemu rozumieniu tego pojęcia, wskazując na jego wieloznaczność i nakreślając problem niekonsekwencji jego użycia. 

Bibliografia

Banaszkiewicz A., Między światem dostępnym zmysłom a transcendencją: Kanta krytyka rozumu jako próba nowego ufundowania metafizyki, Łódź 2013.

Cassirer E., Filozofia Oświecenia, tłum. T. Zatorski, Warszawa 2010.

Copleston F., Historia filozofii, t. 5, tłum. J. Pasek, Warszawa 2005.

Copleston F., Historia filozofii, t. 6, tłum. J. Pasek, Warszawa 2005.

Daszkiewicz W., Intuicja intelektualna w metafizyce, Lublin 2014.

Hajduk Z., Empiryzm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin 2013.

Historisches Wörterbuch der Philosophie, Hrsg. J. Ritter, K. Gründer, Basel–Stuttgart 1976.

Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1963.

Kant I., Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Kęty 2001.

Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Warszawa 2002.

Kant I., Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 2004.

Kilijanek M., Kant. Samoświadomość i poznanie dyskursywne, Poznań 2000.

Krąpiec M. A., Intuicja, w: Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin 2013.

Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997.

Paź B., Racjonalizm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin 2013.

Półtawski A., Intuicjonistyczna epistemologia, w: Filozofia a nauka: zarys encyklopedyczny, red. M. Iżewska, Wrocław 1987.

Siemek M. J., Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta: studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy, Warszawa 1977.

Siemek M. J., Racjonalizm i naturalizm w filozofii niemieckiego Oświecenia, w: Filozofia niemieckiego Oświecenia, red. N. Szancer, Warszawa 1973.

Spinoza B., Etyka. W porządku geometrycznym dowiedziona, tłum. I. Myślicki, Warszawa 1927.

Szulakiewicz M., Obecność filozofii transcendentalnej, Toruń 2002.

Tilliette X., Recherches sur l’intuition intellectuelle de Kant à Hegel, Paris 1995.

Urban M., Hans Urs von Balthasar wobec idealizmu niemieckiego. Myśl chrześcijańska a refleksja filozoficzna, Kraków 2017.

Zdybicka Z. J., O intuicji w filozofii, „Roczniki Filozoficzne” 12 (1964) nr 1, s. 121–129.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Numer

Dział

Artykuły