Biblijny motyw bramy. Jezus jako brama w J 10, 7. 

Małgorzata Walczak

Abstrakt


Jednym z samookreśleń Jezusa, występującym w Ewangelii jest θύρα (J 10, 7.9), które oznacza m.in. bramę. Pierwsza część artykułu prezentuje biblijną terminologię używaną do jej opisu (שַׁעַר, פֶּתַח, דֶּלֶת, πύλη, θύρα, εἴσοδος, πυλών), aby następnie przejść do analizy funkcji z nią związanych. Liczne bowiem funkcje bramy i jej kulturowe znaczenie pomagają w interpretacji tych słów Jezusa. Jezus określa siebie jako bramę, ponieważ daje bezpieczeństwo swoim owcom możliwość przejścia w bezpieczną sferę. W Nim dokonują się prawdziwe sądy oraz liturgia. Chrystus jawi się również jako Ten, który jest zabezpieczeniem potrzeb tych, którzy za Nim idą, a także reprezentuje ich, jako głowa stada.


Słowa kluczowe


brama; drzwi; wejście; przejście

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brown R.E., I Bogiem było Słowo. Komentarz do Ewangelii wg św. Jana, tłum. A. Gomola, Kraków 2010.

Brown R.E., The Gospel according to John (I–XII), New York 1966 (The Anchor Bible).

Ewangelia według św. Jana. Wstęp – Przekład – Komentarz, red. E. Dąbrowski, F. Gryglewicz, Poznań 2008 (Pismo Święte Nowego Testamentu, 4).

Grecko-Polski Słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego, Warszawa 2015.

Koehler L., Baumgartner W., Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 1–2, przekł. K. Madaj i in., red. P. Dec, Warszawa 2008.

Lightfoot R.H., St. John’s Gospel. A commentary, Oxford 1966.

Mędala S., Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 1–12, Częstochowa 2010 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 4, 1).

Szamocki G., Motyw Bramy w Nowym Testamencie. Przyczynek do teologii biblijnej, Pelplin 2001.

Tomasz z Akwinu św., Komentarz do Ewangelii Jana, tłum. T. Bartoś, Kęty 2002 (Biblioteka Europejska).

Wąsowski A., Biblijno-teologiczny wymiar bramy, Kraków 2014.

Wróbel M., Studia z Ewangelii Janowej, Tarnów 2009.
Copyright (c) 2020 Małgorzata Walczak