Poszukiwanie życia w kosmosie a teologia

Krzysztof Gryz

Abstrakt


W XX wieku podjęto wiele działań badawczych, których celem było znalezienie dowodów wskazujących na istnienie życia w kosmosie. Działania te mogą być także przedmiotem refleksji teologii. Pole tej refleksji wypełniają dwa nurty myślenia. Pierwsze jest czysto hipotetyczne, jako że dowodów na istnienie życia dotąd nie odkryto. Druga przestrzeń refleksji jest bardziej realna i koncentruje się np. na sensie poszukiwania innych cywilizacji: czy ludzkie istnienie jest czymś wyjątkowym we wszechświecie, czy tęsknota na inną, wyższą formą cywilizacji nie jest wyrazem odwiecznej tęsknoty za doskonałością i pragnieniem życia nieśmiertelnego?


Słowa kluczowe


Kosmos; życie; teologia; grzech pierworodny; odkupienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramowicz M., Pan Bóg jest wyrafinowany, ale nie perfidny, „Przewodnik Katolicki” 18 (2016), s. 24–27.

Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi (30.11.2007), Kraków 2007.

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, tłum. W. Szymona, Kraków 2012.

Domingo de Soto, De dominio, Salamanca 1560.

Domingo de Soto, Relección De Dominio, ed. de Jaime Bufrau Prats, Granada 1964.

Franciszek, Encyklika Laudato si’ (24.05.2015), Kraków 2015.

Francisco de Vitoria, O Indianach, Warszawa 1954.

Hałaczek B., Ewolucja poglądów teologicznych na ewolucję, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 31 (1998), s. 17–25.

Hawking S., Krótka historia czasu, Warszawa 20152.

Heller M., Czy kosmita może być zbawiony, „Tygodnik Powszechny” (8.06.2008), s. 28–29.

Jan Paweł II, Magisterium Kościoła wobec ewolucji. Przemówienie do członków Papieskiej Akademii Nauk, „L’Osservatore Romano” 1 (1997), s. 18–19

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (4.03.1979), Kraków 1982.

Katechizm Kościoła katolickiego (11.10.1992), Poznań 1984.

Łukaszuk T.D., Związek dogmatu o grzechu pierworodnym z monogenizmem w katolickiej teologii ostatniej doby, Warszawa 1976.

Rahner K., Grzech pierworodny a ewolucja, „Concilium” 1–10 (1966–1967), s. 288–295.

Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate (28.10.1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłum., red. M. Przybył, Poznań 2002 (dalej: SWD), s. 333–337.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (21.11.1964), w: SWD, s. 104–166.

Sobór Watykański II, Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7.12.1965), w: SWD, s. 526–606.

Stwora T., Próby interpretacji nauki o grzechu pierworodnym w świetle teorii ewolucji w teologii katolickiej, „Studia Ełckie” 14 (2012), s. 453–468.
Copyright (c) 2020 Krzysztof Gryz