Aktualność charyzmatu franciszkańskiego w przepowiadaniu papieża Franciszka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.26306

Słowa kluczowe:

św. Franciszek z Asyżu, papież Franciszek, charyzmat franciszkański

Abstrakt

Artykuł stawia sobie za cel ukazanie aktualności charyzmatu franciszkańskiego w nauczaniu papieża Franciszka. Zarówno duchowość franciszkańska, jak i nauczanie papieża Bergoglio stanowią zagadnienia bardzo obszerne. Wskazanie wszystkich punktów wspólnych wymagałoby o wiele obszerniejszego opracowania. W tekście dokonano zestawienia najistotniejszych faktów i wypowiedzi papieża, które potwierdzają jego fascynację osobą św. Franciszka z Asyżu. Fakt, iż papież, żyjący 800 lat od czasów posługi św. Franciszka, obiera go jako patrona, wielokrotnie przywołuje jego osobę i słowa, ukazując je jako cenną wskazówkę dla współczesnego człowieka, świadczy o niezmiennej aktualności charyzmatu franciszkańskiego.

Biogram autora

  • Egidiusz Jarosław Włodarczyk - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

    Egidiusz Jarosław Włodarczyk OFM – dr nauk teologicznych, prezbiter, homileta, członek Stowarzyszenia Homiletów Polskich, wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Bibliografia

Anzulewicz P., Lipiński F. H., Ewangelia rozświetliła jego życie. Święty Franciszek z Asyża i jego dziedzictwo, Gdańsk 1998.

Duchowość św. Franciszka. Materiały z sympozjum odbytego w dniach 13–14 listo-pada 1998 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach, red. S. C. Napiórkowski, W. Koc, Niepokalanów 2001.

Franciszek, Gaudete et exultate.

Franciszek, Fratelli tutti.

Franciszek, Laudato si’.

Franciszek, Bądźmy „opiekunami” stworzenia. Homilia podczas mszy świętej na rozpoczęcie posługi Piotrowej, 19.03.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 34 (2013) nr 5, s. 18–19.

Franciszek, Spójność między słowem a życiem. Homilia podczas wizyty w bazylice św. Pawła za Murami, 14.04.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 34 (2013) nr 6, s. 18–19.

Franciszek, Bóg przebacza, świat stworzony nie. Katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej, 21.05.2014, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 35 (2014) nr 6, s. 50–51.

Franciszek, Dialog między chrześcijaństwem i islamem ma decydujące znaczenie dla pokoju na świecie. Katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej, 06.02.2019, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 40 (2019) nr 2, s. 11–12.

Franciszek, Bóg pragnie braterstwa między chrześcijanami i muzułmanami. Kate-cheza wygłoszona podczas audiencji generalnej, 03.04.2019, „L’Osservatore Ro-mano” wyd. pol. 40 (2019) nr 4–5, s. 31–32.

Franciszek, Czego uczy nas szopka bożonarodzeniowa? Katecheza wygłoszona pod-czas audiencji generalnej, 18.12.2019, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 41 (2020) nr 1, s. 16–17.

Franciszek, Katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej, 27.01.2021, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 42 (2021) nr 2, s. 22–24.

Franciszek, Braterstwo podstawą pokoju i drogą do niego. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2014, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 35 (2014) nr 1, s. 4–10.

Franciszek, Pokój jako droga nadziei: dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2020, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 41 (2020) nr 1, s. 4–7.

Franciszek, Christus vivit.

Franciszek, Querida Amazonia.

Franciszek, Mapą naszego życia jest Ewangelia. Przemówienie do uczestników międzynarodowego zlotu „Euromoot 2019”, 03.08.2019, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 40 (2019) nr 9, s. 25–27.

Franciszek, Pokój jest trwały, gdy pielęgnuje go wiele rąk. Przemówienie do uczest-ników sesji plenarnej ROACO, 26.06.2014, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 35 (2014) nr 7, s. 11–12.

Franciszek, Działajcie na rzecz budowania pokoju. Przemówienie podczas audiencji dla korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, 22.03.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 34 (2013) nr 5, s. 25–27.

Franciszek, Potrzebny jest tlen Ewangelii. Przemówienie podczas audiencji dla uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 14.10.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 34 (2013) nr 12, s. 18–19.

Franciszek, Kościół ubogi i dla ubogich. Przemówienie podczas spotkania z dzienni-karzami, 16.03.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 34 (2013) nr 5, s. 12–13.

Franciszek, Droga adoracji i służby. Przemówienie podczas spotkania z przełożonymi żeńskich zgromadzeń zakonnych, 08.05.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 34 (2013) nr 7, s. 7–9.

Franciszek, Budowanie pokoju wymaga poszanowania wolności i godności wszyst-kich. Przemówienie podczas wizyty u prezydenta Izraela, 26.05.2014, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 35 (2014) nr 6, s. 23–24.

Franciszek, Uczmy się brać w ramiona tych, którzy cierpią. Przemówienie podczas wizyty w Szpitalu św. Franciszka z Asyżu, 24.07.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 34 (2013) nr 10, s. 15–16.

Franciszek, Przesłanie wideo do uczestników spotkania w Asyżu, 21.11.2020, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 41 (2020) nr 12, s. 4–9.

Franciszek, Cierpliwie i wytrwale zabiegajmy o pokój. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 08.09.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 34 (2013) nr 10, s. 8–9.

Franciszek, Potrzebne są mosty, a nie mury. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 09.11.2014, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 35 (2014) nr 12, s. 51.

Franciszek, Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim. Słowa wypowiedziane podczas czuwania modlitewnego z okazji dnia ruchów, nowych wspólnot i stowarzyszeń kościelnych, 18.05.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 34 (2013) nr 7, s. 16–20.

Franciszek z Asyżu, Napomnienia, w: Źródła franciszkańskie. Pisma świętego Fran-ciszka. Źródła biograficzne świętego Franciszka. Pisma świętej Klary i źródła bio-graficzne. Teksty utrwalające normy dla braci i sióstr od pokuty, Kraków 2005, s. 193–206.

Franciszek z Asyżu, Pierwszy list do kustoszów, w: Źródła franciszkańskie. Pisma świętego Franciszka. Źródła biograficzne świętego Franciszka. Pisma świętej Klary i źródła biograficzne. Teksty utrwalające normy dla braci i sióstr od pokuty, Kraków 2005, s. 269–270.

Franciszek z Asyżu, Pierwszy list do kustoszów, w: Źródła franciszkańskie. Pisma świętego Franciszka. Źródła biograficzne świętego Franciszka. Pisma świętej Klary i źródła biograficzne. Teksty utrwalające normy dla braci i sióstr od pokuty, Kraków 2005, s. 269–270.

Franciszek z Asyżu, Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń, w: Źródła francisz-kańskie. Pisma świętego Franciszka. Źródła biograficzne świętego Franciszka. Pisma świętej Klary i źródła biograficzne. Teksty utrwalające normy dla braci i sióstr od pokuty, Kraków 2005, s. 345–349.

Herb i motto Papieża Franciszka, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 34 (2013) nr 5, s. 17.

Krajewski K., Zapach Boga, Kraków 2019.

Montorsi G., Franciszek nauczycielem życia. Według przekazu źródeł franciszkań-skich, Kraków 2003.

Prejs R., Osoba i przesłanie św. Franciszka, „Polonia Sacra” 18 (2014) nr 1, s. 7–23.

Stachowiak L., Charyzmat, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bień-kowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, kol. 92–93.

Tomasz z Celano, Życiorys drugi świętego Franciszka z Asyżu, w: Źródła francisz-kańskie. Pisma świętego Franciszka. Źródła biograficzne świętego Franciszka. Pisma świętej Klary i źródła biograficzne. Teksty utrwalające normy dla braci i sióstr od pokuty, Kraków 2005, s. 551–730.

Ubodzy obok możnych — goście Papieża, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 34 (2013) nr 5, s. 20.

Vian G. M., Imię i słowa, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 34 (2013) nr 5, s. 13.

Zając A., Troska o pokój według św. Franciszka z Asyżu, „Polonia Sacra” 18 (2014) nr 1, s. 6.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 158

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.