Stylistyka „Służby Bożej” Tadeusza Kupczyńskiego

Autor

  • Switłana Huralna Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1580

Słowa kluczowe:

harmonia, kompozytor, cykl liturgiczny, osobliwości muzyczno-stylistyczne, forma muzyczna, metro-rytm, melodia, Galicja Wschodnia, prace tekstury, chór, śpiew kościelny

Abstrakt

Obiektem naszego badania został jeden z regionów Ukrainy − Galicja Wschodnia, terytorium której było miejscem sporów religijnych, zwłaszcza w pierwszej trzeci XX wieku. Artykuł przedstawia biografię, określa pewne aspekty działalności dyrygenta i kompozytora Tadeusza Kupczyńskiego jako przedstawiciela wskazanego regionu. Usystematyzowano jego dorobek notohraficzny w dziedzinie muzyki liturgicznej, wyodrębniono charakterystyczne cechy twórczości.
Główna treść tego artykułu poświęcona jest badaniu osobliwości muzycznych „Mszy świętej” Tadeusza Kupczyńskiego. Determinowany został okres napisania cyklu na podstawie informacji biograficznych o kompozytorze, a także materiałów czasopism dotyczących ówczesnego stanu artystyczno-kulturowego i religijnego życia w regionie.
Zrealizowano literacko-artystyczną, stylistyczną, teoretyczno-muzyczną, wokalno-chóralną i analizę wykonywania cyklu liturgicznego z uwzględnieniem tendencji stylowych, a także doświadczenia twórczego poprzednich kompozytorów muzyki liturgicznej Galicji Wschodniej.

Biogram autora

Switłana Huralna - Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Ur. 27 czerwca 1988 roku w Tarnopolu, Ukraina. W roku 2003 ukończyła Eksperymentalną Szkołę Sztuk Pięknych, w roku 2007 uzyskała dyplom młodszego specjalisty w Państwowej Wyższej Muzycznej Szkoły Zawodowej im. Salomei Kruszelnickiej (specjalizacja – fortepian), a w roku 2009 obroniła licencjat (specjalność – sztuki muzyczne) w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych im. W. Hnatiuka w Tarnopolu. Po uzyskaniu dyplomu magistra (2010 rok) dostała się na studia doktoranckie do Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych, Folklorystyki i Etnologii im. Maksyma Rylskiego NANu Ukrainy (Kijów). Od roku 2011 pracowała jako wykładowca Katedry Gry na Instrumentach Muzycznych i Choreografii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu, od września 2013 jest wykładowcą Krzemienieckiego Kolegium im. Tarasa Szewczenki.

Bibliografia

Антонович О. Купчинський Тадей Іванович / Українська музична енциклопедія К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2008. – С. 649–650.

Антонович М. Дмитро Котко в малій Духовні семінарії у Львові // Дмитро Котко та його хори. Статті, рецензії, спогади, документи [ред.-упор. С. Стельмащук]. − Дрогобич: Відродження, 2000. − С. 64–72.

Антонович Мирослав. Питоменності українського церковного співу // Musica Sacra. Збірник статтей з історії української церковної музики. – Л.: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997. – С. 1–13.

[б. а.] День Т. Шевченка у Львові / Шевченківські свята // Український Вістник. – Львів, 1921. – 12 марта. – Рік І. – Ч. 38. – С. 3.

[б. а.] З нагоди концерту югославського співацького товариства «Млядност» / Новинки // Український Вістник. – Львів, 1921. – 2 лютого. – Рік І. – Ч. 8. – С. 3.

[б. а.] З сучасних відносин на галицькому Поділлі. Історія одної дяківки. // Діло. – Львів, 1924. – 17 червня. – Ч. 157. – С. 3.

[б. а.] Заупокійне богослужіння в православній церкві у Львові / Шевченкові свята // Український Вістник. – Львів, 1921. – 23 марта. – Рік І. – Ч. 47. – С. 1.

[б. а.] Концерт «Комітету допомоги вдовам і сиротам по священниках» / З концертової салі // Нива. – Львів, 1930. – Лютий.– Рік ХХV. – Ч. 2. – С. 73-74.

[б. а.] Львівська Читальня «Просвіти» на Личакові / Шевченківські свята // Український Вістник. – Л., 1921. – 17 марта. – Рік І. – Ч. 42. – С. 2.

[б. а.] Найбільша небезпека // Діло. – Львів, 1928. – 29 вересня. – Рік LXVІ. – Ч. 217 (11 470). – С. 1.

[б. а.] Почавши від празника Зіслання св. Духа / Новинки // Громадський вістник. – 1922. – 2 червня. – Рік І. – Ч. 82. – С. 5.

[б. а.] Поведення вірних підчас служби Божої і літургічний спів // Львівсько-Архієпархіяльні відомости. – Львів, 1926. – 15 березня. – Річник ХХХІХ. – Ч.1.

[б. а.] Посьвяченє Преображенської церкви / Всячина // Нива. – Л., 1906. – 15 мая. – Рік ІІІ. – Ч. 10. – С. 296.

[б. а.] Плеканє релїгійности у гімназіяльної молодїжи // Нива. – Л., 1907. – 1 червня. – Рік ІV. – Ч. ІІ. – С. 331-341.

[б. а.] Свято Йордану у Львові // Діло. – Львів 1937. – 21 січня. – Рік LVІІ. – Ч. 12. (14 555). – С. 7.

[б. а.] Служба Божа українською мовою / Новинки // Діло. − Львів: Діло, 1924. − 15 березня. − Рік ХLІІ. − Ч. 55 (10151). − С. 4.

[б. а.] Український Наддніпрянський хор / Новинки // Діло. – Львів: Діло, 1924. – 11 листопада. – Рік XLІІ. – Ч. 251 (10344). – С. 5.

[Б. а.] Ювілей Митрополита // Нива. – Л., 1930. – Січень. – Рік ХХV. – Ч. 1. – С. 32–33.

Бенч-Шокало О. Український хоровий спів: Актуалізація звичаєвої традиції: Навч. посіб. − К.: Укр. Світ, 2002. − 440 с.

Бермес І. Хорове життя Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в контексті духовного розвитку Галичини: Автореф. … канд. мистецтвознавства. – К., 2005. – 20 с.

Витвицький В. Михайло Гайворонський. Життя і творчість. Серія: Історія української музики. Вип. 7: Дослідження. − Львів 2001. − 175 с.

Душпастир з села. О переходах з обряду гр.к. на обряд лат. // Нива. Часопись посвячена справам церковним і суспільним. Львів 1906. − 15 марта. Рік ІІІ. − Ч. 6. − С. 151–154.

Зваричук Ж. Аспекти проблематики у вивченні виконавських традицій духовно-хорової культури Галичини / Ж. Зваричук // Студії мистецтвознавчі. – К., 2006. – Ч. 4 (16). – С. 80–84.

Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ-ХХст. – Тернопіль: СМП «Астон», 2000. – 339с.

Кияновська Л. Церковний спів галицької композиторської школи / Л. Кияновська // KALOPHONIA: Науковий збірник статей і матеріалів з історії церковної монодії та гимнографії. Ч. 1 / Ред.: К. Ганнік, Ю. Ясіновський. – Львів: Вид-во Львівської Богословської акдемії, 2002. – С. 140–149.

Козаренко О. Сакральна творчість українських композиторів ХХ століття в контексті національних музично-семіотичних процесів / О. Козаренко // Українське музикознавство: Науково-методичний збірник [Упорядник І. Котляревський].– К.: НМАУ ім. П. Чайковського, 2001. – Вип. 30. − С. 138–149.

Козаренко О. Деякі тенденції розвитку національної музичної мови у першій третині XX століття / О. Козаренко // Українське музикознавство. — К., 1998. – Вип. 28.– С. 144–154.

Костюк Н. Богослужбова музична культура // Історія української музики. – К., 2008. – Т. 2 : ХІХ століття. – С. 70–145.

Кошиць О. З піснею через світ / О. Кошиць. – К.: Книга Роду, 2008. – 432 с.

Крилошанська Я. Тадей Купчинський. Хорові твори [Ноти]. Вип. 1. – Львів: Євросвіт, 2010. – 272 с.

Кудрик Б. Огляд історії української церковної музики (Серія: Історія української музики. Випуск 1. Дослідження). / Б. Кудрик. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1995. – 128 с.

Кушлик Н. Музично-просвітницька діяльність о. Порфирія Бажанського в контексті соціокультурної практики греко-католицького духовенства Галичини в ХІХ – початку ХХ століття: Автореф. … канд. мистецтвознавства. – Л., 2007. – 19 с.

Лисько З. Піонери музичного мистецтва в Галичині. Львів − Нью-Йорк, 1994. − 144с.

Людкевич С. Галицько-руські народні мелодії (Передмова до 1-го тому збірника) // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи. Том 2. – Львів, 2000. – С. 185–197.

Людкевич С. Справа нашого церковного співу / С. Людкевич // Український вісник. – 1921 – Чч. 150, 151. − 2 серп. (передр.: С. Людкевич. Дослідження. Статті. Рецензії. Виступи. – Т.2. – Л., 2000. – С. 243–248).

Медведик П. Купчинський Тадей // Медведик П. Діячі української муз. культури // Записки НТШ. Том 226: Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 1993. – С. 418.

о. Гірняк Юстин Дальші «Спроби оживлення Богослужень і звичаїв у нашому обряді» // Нива. – Львів:Діло, 1921. – Р. ХVІ. – Ч. 2. – С. 51–53.

о. Воляньский Онуфрий Поляки против унії і конкордиї // Нива. − Львів, 1909. − 15 лютого. − Рік VІ. − Ч. 4. − С. 121–124.

Пархоменко Л. О. Хорова творчість // Історія української музики. – К., 1992. – Т. 4. – С. 551.

Православна церква в ярмі. Промова пос. С. Хруцького // Діло. − Львів: Діло, 1924. − 8 червня. − Ч. 125 (10218). − Рік ХLІІ. − С. 1.

Православна церква в ярмі. Комунікат Українського Соймового Клюбу // Діло. − Львів, 1924. − 4 червня. − Рік ХLІ. − Ч.122 (10215). − С.1.

Релігія і демократична республіка в ХХ ст. (Промова посла С. Хруцького з нагоди соймової дискусії над бюджетом міністерства віроісповідань) // Діло. − 1914. − 16 серпня. − Ч.181. − С.2.

Т. Л. Пекуча справа / Хроніка і Біблїографія // Нива. – Л., 1904. – 15 мая. – Рік І. – Ч.3. – С. 65–66.

Укр. священник перед польським судом / З судової салі // Діло. − Л.,1923. − 19 травня. − Ч. 33. − С.4.

Ювилей Непорочного Зачатя Пресьвятої Дїви / Хронїки і біблїографія // Нива. – Л., 1904. – 1 грудня. – Рік І. – Ч. 16. – С. 205.

Юрченко М. Духовна музика / Історія української музики (1917–1941). – К.: Наукова думка, 1992. – Т.4. – С. 105–124.

Opublikowane

2014-10-31

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy