Znaczenie i rola słowa Bożego w przygotowaniu seminarzystów do kapłaństwa na podstawie dokumentu «Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia» z 2021 r.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.2911

Słowa kluczowe:

Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, słowo Boże, formacja kapłańska, powołanie kapłańskie

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy tematu słowa Bożego (rozumianego w szerokim sensie, tj. jako studium Pisma Świętego, pogłębiona modlitwa tekstem biblijnym oraz wcielanie go w życie) w nowej Drodze formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia z 2021 r. Poddano analizie wszystkie punkty dokumentu, w których prawodawca porusza wskazany temat. Celem opracowania było wykazanie, jaką rolę powinno odgrywać słowo Boże w formacji seminaryjnej alumna wyższego seminarium duchownego. Wykazano, że słowo Boże – rozważane w duchu Tradycji Kościoła oraz studiowane – powinno stać się podstawą i fundamentem formacji powołaniowej (przedseminaryjnej), formacji seminaryjnej oraz permanentnej.

Bibliografia

Źródła drukowane

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Verbum Domini” do biskupów i duchowieństwa, do osób konsekrowanych i wiernych świeckich o Słowie Bożym i misji Kościoła, Kraków 2010.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”, Wrocław 1992.

Konferencja Episkopatu Polski, Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, Poznań 2021.

Konferencja Episkopatu Polski, Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia. Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania do kapłaństwa. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, Poznań 2017.

Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, Kościołów Wschodnich, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Nowe powołania dla nowej Europy (In verbo tuo…). Dokument końcowy Kongresu poświęconego powołaniom do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego w Europie, Rzym, 5–10 maja 1997 r., Poznań 1998.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego dla Seminariów i Instytutów Wychowawczych, Wskazania dotyczące przygotowania wychowawców w seminariach, Warszawa 1996.

Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam totius”, Kraków 1966.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum”, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 350–356.

Źródła internetowe

Franciszek, List apostolski „Scripturae Sacrae affectus” w XVI stulecie śmierci św. Hieronima, Watykan 2020, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20200930_scripturae-sacrae-affectus.html [dostęp: 3 XI 2022 r.].

Opracowania

Adamczyk J., Urząd wykładowcy wyższego seminarium duchownego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 28 (2019), s. 19–36.

Brandstaetter R., Jezus z Nazaretu. Księgi I–IV, t. 1–2, Kraków 2015.

Brandstaetter R., Krąg biblijny, Kraków 2015.

Cencini A., Słowo Boże i formacja, Zeszyty Formacji Duchowej 31, Kraków 2006.

Chmiel J., Biblijny model formacji do kapłaństwa w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 45 (1993), s. 26–31.

Czerwik S., Liturgia szkołą formacji kapłańskiej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 44 (1991), s. 104–117.

Dyrek K., Formacja formatorów, w: Kształtowanie tożsamości kapłańskiej w formacji seminaryjnej, red. P. Kot, Legnica 2020, s. 91–113.

Dyrek K., Formacja ludzka do kapłaństwa, Kraków 1999.

Fiałek P., Zdatność do święceń i przygotowanie do kapłaństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i „Ratio institutionis sacerdotalis” z 2016 roku, „Kościół i Prawo” 21 (2019), s. 87–103.

Foltańska A., Wywiad z Krzysztofem Wonsem SDS, „Pastores” 24 (2004), s. 91–104.

Gargano I., Lectio divina. Wprowadzenie. Wskazania metodologiczne z wyjaśnieniem niektórych fragmentów zaczerpniętych z Ewangelii św. Mateusza, Kraków 2001.

Jan Paweł II, Wychowanie do wartości moralnych. Audiencja dla uczestników XIV Światowego Kongresu Szkół Katolickich, 5 III 1994 r., w: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978–1999), red. S. Urbański, Warszawa 2000, s. 361–362.

Kasper W., Sługa radości. Życie i posługa kapłańska, Kielce 2009.

Kiełb D., Pojęcie formacji chrześcijańskiej, w: Wybrane aspekty formacji chrześcijańskiej, red. D. Kiełb, M. Powęska, Rzeszów 2022, s. 15–27.

Kurosz J., Wielebski T., Formacja pastoralnoteologiczna kleryków w świetle „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” z 2021 roku, „Teologia i Człowiek” 56 (2021), s. 95–112.

Miąso J., Wychowanie do kapłaństwa w świetle posynodalnej adhortacji Ojca Świętego Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, „Resovia Sacra” 5 (1998), s. 223–235.

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 1999.

Ogórek P.P., W poszukiwaniu istoty stałej formacji kapłańskiej, „Studia Gdańskie” 23 (2008), s. 295–314.

Okres propedeutyczny w diecezjalnych wyższych seminariach duchownych w Polsce, „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 16 (2009), s. 47–48.

Parzyszek C., Obraz kapłana w świetle adhortacji „Verbum Domini”, „Homo Dei” 3 (2011), s. 46–55.

Powęska M., Jezus jako Wychowawca dla Szymona Piotra. Ewangelia Markowa a pedagogika dialogu, w: Wybrane aspekty formacji chrześcijańskiej, red. D. Kiełb, M. Powęska, Rzeszów 2022, s. 29–45.

Przybyło W., Formacja osoby powołanej jako istotny proces rozwoju psychiczno-duchowego człowieka, „Perspectiva” 1 (2008), s. 158–175.

Puchalski G., Etapy formacji początkowej według nowego „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” w kontekście formacji w wyższych seminariach duchownych w Polsce, „Studia Elbląskie” 19 (2018), s. 417–429.

Sadowski L., Duchowa formacja kapłana katolickiego według „Pastores dabo vobis”, „Studia Diecezji Radomskiej” 7 (2005), s. 335–346.

Selejdak R., Formacja kandydatów do kapłaństwa w świetle nowego „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”, „Collectanea Theologica” 87 (2017), s. 97–133.

Selejdak R., Stawać się i być kapłanem Chrystusa, Częstochowa 2013.

Staniek E., Kapłańska codzienność, „Pastores” 1 (1998), s. 73–78.

Wierzbicki P., Znaczenie okresu propedeutycznego w formacji kandydatów do kapłaństwa, „Kościół i Prawo” 17 (2015), s. 101–117.

Wons K., Historia miłości do Słowa. Lekcja czytania Biblii. Rozmowa z I. Gargano OSBCam [DVD], Kraków 2013.

Wons K., Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?, Kraków 2010.

Wons K., Towarzyszenie alumnowi w przełomowych momentach formacji. Rola kierownika duchowego, „Studia Salvatoriana Polonica” 7 (2013), s. 89–105.

Wons K., Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem opatrzone wprowadzeniem do dynamiki „lectio divina”, Kraków 2012.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-01

Numer

Dział

Teologia

Podobne artykuły

1-10 z 27

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.