Charakterystyczne cechy egzegezy Pisma Świętego św. Tomasza z Akwinu

Andrzej Michalik

Abstrakt


Święty Tomasz z Akwinu był nie tylko znakomitym filozofem i teologiem, ale także niestrudzonym egzegetą Pisma Świętego. Spod jego pióra wyszły komentarze zarówno do ksiąg Starego, jak i Nowego Testamentu. Egzegeza św. Tomasza z Akwinu odznacza się kilkoma cechami. Jest to egzegeza oparta na dwóch fundamentalnych regułach: analogii wiary katolickiej i analogii wiary biblijnej. Ponadto posiada także charakterystyczny dla całej egzegezy średniowiecznej rys scholastyczny, patrystyczny i teologiczny.


Słowa kluczowe


św. Tomasz z Akwinu; egzegeza Pisma Świętego; analogia wiary katolickiej; analogia wiary biblijnej; egzegeza scholastyczna; egzegeza patrystyczna; egzegeza teologiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allegro C., Il metodo e il pensiero di san Tommaso d’Aquino, Roma 1978.

Arias Reyero M., Historia y teología. La interpretación de la Escritura en santo Tomás, „Salmaticensis” 22 (1975), s. 499–526.

Arias Reyero M., Thomas von Aquin als Exeget, Einsiedeln 1971.

Biffi I., La teologia e un teologo: San Tommaso d’Aquino, Casale Monferrato 1984.

Chenu M.-D., Introduzione allo studio di san Tommaso d’Aquino, Firenze 1965.

Chenu M.-D., La teologia come scienza nel XIII secolo, Milano 1985.

Cirillo A., Cristo Rivelatore del Padre nel Vangelo di s. Giovanni secondo il Commento di s. Tommaso d’Aquino, Roma 1988.

Correia Margarido J., A analogia da Fé na exegese de S. Tomás, „Theologica” 13 (1978), s. 328–350.

Ferraro G., Lo Spirito Santo nel Commento di san Tommaso d’Aquino ai capitoli XIV–XVI del Quarto Vangelo, w: San Tommaso d’Aquino nel settimo centenario, a cura di B. D’Amore, t. 4, Napoli 1976, s. 79–91.

Ferraro G., Il tema dello Spirito Santo nel Commento di San Tommaso d’Aquino agli Ebrei (annotazioni di dottrina e di esegesi tomista), „Studi Tomistici” 13 (1981), s. 172–188.

Gardeil A., La réforme de la théologie catholique. Les procédés exégètiques de Saint Thomas, „Revue Thomiste” 15 (1903), s. 452–456.

Geenen G., Le fonti patristiche come „autorità” nella teologia di s. Tommaso, „Sacra Doctrina” 20 (1975), s. 7–67.

Geenen G., Saint Thomas et les Pères, w: Dictionaire de théologie catholique, sous la direction A. Vacant, E. Mangenot, É. Amann, t. 15, Paris 1946, kol. 738–761.

Lottin O., Comment interpréter et utiliser saint Thomas d’Aquin, „Ephemerides Theologicae Lovanienses” 36 (1960), s. 57–76.

Lubac H. de, Esegesi medievale, t. 4, Roma 1962–1972.

Patfoort A., Tommaso d’Aquino. Introduzione a una teologia, Genova 1988.

Pieper J., Guide to Thomas Aquinas, Notre Dame (Indiana) 1987.

Siedl S. H., Thomas von Aquin und die moderne Exegese, „Zeitschrift für Katholische Theologie” 93 (1971), s. 29–44.

Spicq C., Exégèse médiévale, w: Dictionnaire de la Bible. Supplement, t. 4, 1949.

Spicq C., Saint Thomas d’Aquin exégète, w: Dictionnaire de la théologie catholique, sous la direction A. Vacant, E. Mangenot, É. Amann, t. 15, Paris 1946, kol. 694–738.

Vansteenkiste C. M. J., Il metodo di san Tommaso, w: Le ragioni del tomismo. Dopo il centenario dell’enciclica „Aeterni Patris”, a cura di A. Livi, C. Fabro, F. Ocariz, C. M. J. Vansteenkiste, Milano 1979, s. 161–196.

Weisheipl J. A., Tomasz z Akwinu. Życie, myśl i dzieło, tłum. C. Wesołowski, Poznań 1985.

Św. Augustyn, De Genesi ad litteram (Nuova Biblioteca Agostiniana 9/2) Roma 1989; PL 34, 245–466.

Św. Tomasz z Akwinu, Catena aurea, Taurini–Romae 1953.

Św. Tomasz z Akwinu, Commento al Vangelo di San Giovanni, t. 1, Roma 1990.

Św. Tomasz z Akwinu, Contra errores Graecorum, w: Opuscula Theologica, t. 1, Taurini–Romae 1954.

Św. Tomasz z Akwinu, Expositio in Librum Sancti Job, Parisiis 1876.

Św. Tomasz z Akwinu, Expositio super Isaiam, Ed. Typographia S.C. de Propaganda Fide, Romae 1880.

Św. Tomasz z Akwinu, In Dionysii De divinis nominibus, Taurini–Romae 1950.

Św. Tomasz z Akwinu, Quaestio disputata De Potentia, w: Quaestiones disputatae, t. 2, Taurini–Romae 1965, s. 7–276.

Św. Tomasz z Akwinu, Quaestio disputata De Spiritualibus Creaturis, w: Quaestiones disputatae, t. 2, Taurini–Romae 1954, s. 367–415.

Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones Quodlibetales, Romae 1949.

Św. Tomasz z Akwinu, Rigans montes, w: Opuscula Theologica, t. 1, Taurini–Romae 1954.

Św. Tomasz z Akwinu, Scripta super libros Sententiarum, Parisi 1929–1947.

Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra Gentiles, Taurini–Romae 1961.

Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae. La Somma Teologica, traduzione e commento a cura dei Domenicani italiani. Testo latino dell’edizione leonina, vol. 1–34, Città di Castello 1950–1975.

Św. Tomasz z Akwinu, Super Epistolam ad Ephesios lectura, w: Super Epistolas Pauli lectura, Taurini–Romae 1953.

Św. Tomasz z Akwinu, Super Epistolam ad Galatas lectura, w: Super Epistolas Pauli lectura, Taurini–Romae 1953.

Św. Tomasz z Akwinu, Super Epistolam ad Romanos lectura, w: Super Epistolas Pauli lectura, Taurini–Romae 1953.

Św. Tomasz z Akwinu, Super Epistolam ad Titum, w: Super Epistolas Pauli lectura, Taurini–Romae 1953.

Św. Tomasz z Akwinu, Super Evangelium Ioannis lectura, Taurini–Romae 1952.

Św. Tomasz z Akwinu, Super Evangelium Matthaei lectura, w: Tommaso D’Aqcuino, Commento al Vangelo Secondo Matteo, capitoli 1–14, intorduzione e traduzione R. Coggi, Bologna 2018.

Św. Tomasz z Akwinu, Super Primam Epistolam ad Corinthios lectura, w: Super Epistolas Pauli lectura, Taurini–Romae 1953.

Św. Tomasz z Akwinu, Super Primam Epistolam ad Timotheum, w: Super Epistolas Pauli lectura, Taurini–Romae 1953.
Copyright (c) 2019 Andrzej Michalik