Etyka na łamach tygodników opiniotwórczych

Monika Kaczor

Abstrakt


Aspekty znaczeniowe etyki, dostrzegane we współczesnej prasie opiniotwórczej, pokazują, że jest ona utożsamiana z moralnością i etosem. Mówi się o niej w kontekstach związanych z poszanowaniem godności i praw człowieka oraz zasad życia społecznego, które odnoszą się do polityki, gospodarki, biologii, medycyny, ekologii, kultury i cywilizacji konsumpcji. Użytkownikom języka bliższe jest znaczenie etyki w ujęciu pragmatycznym niż normatywnym, o czym świadczy funkcjonowanie tego pojęcia jako aprobowanego społecznie zbioru zasad i norm postępowania właściwych dla konkretnych grup społecznych i wskazującego na jej konkretny styl życia, hierarchię celów.


Słowa kluczowe


etos; etyka; moralność; moralny porządek życia społecznego; ogólnoludzkie wartości etyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cegieła A., Etyka – umiejętność cnoty czy wiedza o sztuce bycia, „Poradnik Językowy” 2006 nr 10, s. 31–38.

Cegieła A., Jak się mówi o moralności w dyskursie publicznym, „Prace Filologiczne” 53 (2007), s. 57–64.

Cegieła A., Kryzys słowa rodzi się na rozstajach…, w: Opisać słowa, red. A. Markowski, Warszawa 1992, s. 22–31.

Cegieła A., Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi. Studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej, Warszawa 2011.

Kominek A., Metafory prawa moralnego w dyskursie religijno-etycznym. Studium lingwistyczno-kognitywne, Kielce 2009.

Merino C. E., de Haro R. G., Teologia moralna fundamentalna, Kraków 2004.

Kleszczowa K., „Moralny” po staropolsku. Studium leksykalno-aksjologiczne, w: Prace językoznawcze, t. 26, red. A. Kowalska, O. Wolińska, Katowice 2001, s. 93–101 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2022).

Przełęcki M., Intuicje moralne, Warszawa 2005.

Puzunina J., O pewnej ważnej zasadzie wartości, „Poradnik Językowy” 2007 nr 4, s. 72–79.

Puzynina J., Co znaczy „walka o wartości”, w: Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2007, s. 24–36.

Puzynina J., Język skazany na zmiany, „Rzeczpospolita” 26.05.2013.

Puzynina J., O pojęciu słownictwa etycznego, „Prace Filologiczne” 31 (1982), s. 119–126.
Copyright (c) 2014 Monika Kaczor