Artysta Bolesław Jarosław Cybis: krótki szkic życia i twórczości do 1939 roku wraz z wyborem źródeł

Lubow Żwanko

Abstrakt


A sketch of life of an outstanding, but a little forgotten, artist Bolesław Jarosław Cybis, who lived in years 1895– 1957, is presented in the article, but the author discusses only period till 1939. On the basis of an analyses of materials five stages in his biography have been separated: Crimean-Petersburg (1895–1912), Kharkov (1912–1919), Istanbul (1920–1923), Varsovian (1923–1939) and American (1939–1957). The article has been based on sources that have been unknown so far. The materials are stored in the Archive of Academy of Fine Arts in Warsaw, and they are connected with studies, employment, and the artist’s private life. Special attention has been paid to Kharkov time which became the time of choosing an occupation and also time of avant-garde, a dominating arts movement at that time, which became also his style of creating.

Słowa kluczowe


Bolesław Jarosław Cybis Polska; artysta malarz, grafik, rzeźbiarz; grafik monumentalista; awangarda

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Archiwum ASP w Warszawie, teczka osobowa Bolesława Cybisa nr K-RP-11 zawierająca dokumenty z lat 1937–1939.

Archiwum ASP w Warszawie, Zespół akt studenckich sprzed IX 1939 r., teczka nr 11: „Teczka studencka Bolesława Cybisa”, nr 92.

Państwowe Archiwum Obwodu Charkowskiego w Charkowie, fond 29, op. 1, t. 83, k. 95.

Opracowania

Bolesław Cybis 1895–1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba: twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, A. Prugar-Myślik (oprac.), Warszawa 2002.

Bolesław Cybis, https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Cybis [dostęp: 24.10.2019].

Bołdok S. et al., Malarze polscy XIX i XX wieku. Mała encyklopedia rynku sztuki, Kraków 2004.

Kęczkowska B., Wystawa prac Bolesława Cybisa w Muzeum Narodowym, „Gazeta Wyborcza”, 20.09.2002, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34861,1026895.html [dostęp: 24.10.2019].

Kossowska I., Bolesław Jarosław Cybis, https://culture.pl/pl/tworca/boleslaw-jaroslaw-cybis [dostęp: 24.10.2019].

Łukaszewska A., Kunszt i ironia: twórczość Bolesława Cybisa, „Forbes”, 21.03.2014, https://www.forbes.pl/life/sztuka/malarstwo-boleslawa- cybisa-kunszt-i-ironia/lgz9dw7#slide-2 [dostęp: 24.10.2019].

Mądzik M., Korzeniowski M., Latawiec K., Tarasiuk D., Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832‒1921, Lublin 2014.

Myślińska A., Konkurs na malowidła do sali Sejmu w Warszawie (1929) w świetle polityki artystycznej i propagandowej II Rzeczypospolitej, „QUART. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” 2015, nr 1(35), s. 44, http://quart.uni.wroc.pl/archiwum/2015/35/ q35_035047_Myslinska.pdf [dostęp: 24.10.2019].

Niciński K., Bolesław Cybis, „Primavera”, http://culture.pl/pl/dzielo/boleslaw-cybis-primavera [dostęp: 24.10.2019].

Przasnek M., Krytycy i historycy sztuki o cyklu afrykańskim Bolesława Cybisa, „Granice” 2018, nr 2, s. 53–74.

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 1, J. Maurin-Białostocka et al. (red.), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1971.

Słownik biograficzny historii Polski, t. 1: A–K, J. Chodera, F. Kiryk (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków 2005.

Żwanko L., Polscy artyści w Charkowie (XIX – początek XX wieku), „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2017, nr 6, s. 28–29.

Валиев M.T., Болеслав Францевич Цибис, http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3306 [dostęp: 24.10.2019].

Весь Харьков на 1913 год, Харьков 1912.

Весь Харьков на 1916 год, Харьков 1915.

Весь Харьков на 1917 год, Харьков 1916.

Гастев A., Поэзия рабочего удара, Харьков 1919.

Жванко Л., Невідомий Болеслав Ярослав Цибіс (1895–1957): художник, скульптор, монументаліст [w:] Україна – Польща: історичне сусідство: матеріали міжнарародна наукова конференція 19–20 травня 2017 р., Ю. Зінько та ін. (ред), Вінниця 2017, http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/2769/materialy%20 konferenc%20ukr_polsha2017.PDF?sequence=1&isAllowed=y [do-stęp: 24.10.2019].

Жванко Л., Видатні поляки і Харків: біографічний словник (180–1918), Харків 2018.

Кин M., Художественная выставка „Союза Искусств”, „Колосья” 1918, nr 2–3, s. 22.

Книгах O., Семь плос три, „Колосья” 1918, nr 11, s. 15.

Сборник нового искусства, Киев–Харьков 1919.

Семь плюс три, Харьков 1918.

Цибис, http://www.artrz.ru/menu/1804657331/1805146386.html [dostęp: 24.10.2019].
Copyright (c) 2021 Lubow Żwanko