Antydemoniczny charakter sakramentu pokuty i pojednania

Marta Ficoń

Abstrakt


Sakrament pokuty i pojednania to kontynuacja zbawczej mocy Tajemnicy Paschalnej Chrystusa jako wielkiego dzieła pojednania człowieka z Bogiem, z bliźnimi, z samym sobą i z całym światem stworzonym. Jednoczy w ten sposób to, co zostało rozdzielone przez ludzki grzech, popełniony za podszeptem diabła. Przebaczenie i łaska otrzymane od Boga w tym sakramencie pozwala pokonać rozłam i podziały, które są znakiem rozpoznawczym działania złego ducha oraz wziąć udział w zwycięstwie Chrystusa nad grzechem, śmiercią i Szatanem. Sama struktura spowiedzi pozwala odkryć antydemoniczny charakter tego sakramentu oraz prawdziwą wolność dzieci Bożych w Chrystusie.


Słowa kluczowe


sakrament pokuty i pojednania; Tajemnica Paschalna; grzech; pokusa; Szatan

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amorth G., Nowe wyznania egzorcysty, Częstochowa 1998.

Andrzej z Krety, Wielki Kanon Pokutny, tłum. H. Paprocki, Hajnówka 2004.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, Kraków 2007.

Cezary z Arles, oprac. A. Żurek, Kraków 2003.

Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym, oprac. J. Słomka, Kraków 2004.

Drożdż A., Sakrament pojednania z Bogiem i z Kościołem, cz. 4, Tarnów 2002.

Ficoń M., Antydemoniczny charakter sakramentu chrztu świętego i sakramentu bierzmowania, „Analecta Cracoviensia” 48 (2016), s. 25–40.

Ficoń M., Antydemoniczny charakter sakramentu Eucharystii, „Analecta Cracoviensia” 49 (2017), s. 7–28.

Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate, http://w2.vatican.va/content‌/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaud‌ete-et-exsultate.html (13.06.2018).

Guzowski K., Duch dialogujący, Lublin 2016.

Jagodziński M., „Zwyczajne” działanie Boga w sakramentach w kontekście kontrowersyjnych koncepcji teologiczno-pastoralnych, „Studia Teologii Dogmatycznej” 3 (2017), s. 49–64.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et poenitentia, Libreria Editrice Vaticana 1984.

Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2005, s. 77–139.

Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, Warszawa 2007.

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Warszawa 2007.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Warszawa 2007.

Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3, Kraków 2007, s. 290–330.

Jan Paweł II, List apostolski Parati semper do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3, Kraków 2007, s. 251–275.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Królikowski J., Sakrament pokuty i pojednania. Kryzys współczesny i kryzys doktrynalny, „Teologia w Polsce. Nowa Seria” 9 (2015) nr 2, s. 53–74.

Leo Magnus, Sermo XLIX, in: Leonis Magni opera omnia, accurante J.-.P. Migne, Parisiis 1846, col. 301–305 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 54).

Mokrzycki B., Kościół w oczyszczeniu, Warszawa 1986.

Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986.

Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, red. Komisja ds. Kultu Bożego, Katowice 1981.

Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary KEP w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej, http://episkopat.pl/decyzja-kep-w-sprawie-tzw-spowiedzi-furtkowej (6.06.2018).

Orzeszyna J., Społeczno-eklezjalny wymiar sakramentu pokuty, Kraków 1996.

Paulus PP. VI, Constitutio apostolica Paenitemini, „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1966), s. 177–198.

Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne: rytuał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego Soboru Watykańskiego II, wydany z upoważnienia papieża Jana Pawła II, Katowice 2002.

Skowronek A., Czerwik S., Czajkowski M., Sakrament pokuty, Katowice 1980.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002, s. 526–606.

Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002, s. 105–170.

Szymborski J., „Cały świat leży w mocy Złego” (1 J 5, 19), w: B. Barkowski, A. Posacki, W blasku Chrystusa i cieniu szatana, Warszawa 2004, s. 169–179.

Świerzawski W., Sakramenty święte. Sakrament pokuty i pojednania, Wrocław 1984.

Tertullianus, De poenitentia, in: Quinti Septimii Florentis Tertulliani opera omnia, accurante J.-.P. Migne, Parisiis 1844, col. 1223–1248 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 1).

Tomasz Akwinu, Suma teologiczna, t. 12: O wadach i grzechach (1–2, q. 71–89), przetłumaczył i objaśnieniami zaopatrzył o. F. W. Bednarski OP, London 1965.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 29: Sakrament pokuty (3, q. 84–90), przełożył i w objaśniania zaopatrzył o. R. Kostecki OP, London 1969.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna t. 30: Sakrament pokuty II (Suppl. 1–28), przełożył i w objaśniania zaopatrzył o. F. W. Bednarski OP, London 1985.
Copyright (c) 2019 Marta Ficoń