Miłosierdzie antropologiczne w doświadczeniu mistycznym (Faustyna Kowalska) i refleksji filozoficznej (Józef Tischner). Elementy (teo-)antropologii ontologicznej Część I

Lidia Macheta

Abstrakt


Artykuł stanowi pierwszą część studium poświęconego analizie porównawczej dwu wizji miłosierdzia antropologicznego: religijnej o charakterze mistycznym – ukazanej w Dzienniczku Faustyny Kowalskiej i etyczno-religijnej o charakterze refleksyjnym − zawartej w myśli filozoficznej Józefa Tischnera. Niniejszy artykuł koncentruje się na analizie wizji miłosierdzia antropologicznego ukazanej w Dzienniczku. Ogólna zgodność badanych wizji w aspekcie religijnym pozwala badać je z perspektywy jednego problemu: wzajemnego oddziaływania etyki i religii. Problem jest podejmowany na gruncie (teo-)antropologii ontologicznej (bada człowieka od strony możliwości i powinności bycia sobą). Cel analiz to uzasadnienie tezy, iż wzajemne oddziaływanie etyki i religii jest możliwe przy założeniu czynnika metafizycznego. Cel ten osiąga się poprzez pokazanie, iż etyczno-religijne miłosierdzie antropologiczne w rozumieniu Tischnera ma metafizyczne podstawy oraz istotę i że w pojęciach Tischnerowskiej metafizyki można określać zjawiska religijnego miłosierdzia antropologicznego ukazanego w Dzienniczku.


Słowa kluczowe


miłosierdzie antropologiczne; etyka; religia; metafizyka; bycie sobą; (teo-)antropologia ontologiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borkiewicz I., Stosunek służebnicy Bożej siostry Faustyny do cierpienia, w: Posłannictwo siostry Faustyny, red. C. Drążek, Kraków 1991, s. 113−139.

Filek O., Droga sługi Bożej siostry Marii Faustyny do zjednoczenia z Bogiem, w: Posłannictwo siostry Faustyny, red. C. Drążek, Kraków 1991, s. 47−78.

Gadacz T., Bóg w filozofii Tischnera, „Znak” 2001 nr 550, s. 25−38.

Gadacz T., Chrześcijańskie korzenie Tischnerowskiej filozofii człowieka, „Znak” 2004 nr 588, s. 77−87.

Gadacz T., Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera, Kraków 2007.

Grygiel L., Zawierzyć Bożemu miłosierdziu. Mistyka siostry Faustyny, Kraków 2000.

Kłoczowski J., Mistyka a etyka, w: Fenomenologia polska a chrześcijaństwo, red. J. Gomułka, Kraków 2014, s. 241−257.

Kocik M., Miłosierdzie wobec choroby i śmierci duchowej według św. siostry Faustyny, w: Współczesne oblicza miłosierdzia, red. L. Mateja, Kraków 2007, s. 87−108.

Kowalska F., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 2005.

Kreis P., Cnota ufności w pismach sługi Bożej siostry Faustyny, w: Posłannictwo siostry Faustyny, red. C. Drążek, Kraków 1991, s. 31−46.

Listy siostry Faustyny, oprac. B. Piekut, Kraków 2005.

Machniak J., Doświadczenie Boga w Tajemnicy Jego Miłosierdzia u Bł. Siostry Faustyny Kowalskiej. Studium krytyczne w świetle myśli teologicznej, Kraków 1999.

Machniak J., Chcę żyć miłością. Życie mistyczne św. siostry Faustyny Kowalskiej, Kraków 2002.

Michnik A., Tischner J., Żakowski J., Między Panem a Plebanem, Kraków 1995.

Nowacki W., Zbawcza wartość cierpienia w doświadczeniu świętej Faustyny Kowalskiej, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia, red. K. Góźdź, K. Guzowski, Lublin 2010, s. 385−399.

Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, Kraków 2010.

Smoleński S., Cnota miłosierdzia chrześcijańskiego w życiu sługi Bożej siostry Faustyny, w: Posłannictwo siostry Faustyny, red. C. Drążek, Kraków 1991, s. 23−30.

Tischner J., Alfabet duszy i ciała, Kraków 2018.

Tischner J., Drogi i bezdroża miłosierdzia, Kraków 2015.

Tischner J., Etyka wartości i nadziei, w: D. von Hildebrand, J. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1984, s. 55−149.

Tischner J., Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Paris 1990.

Tischner J., Idąc przez puste Błonia, Kraków 2005.

Tischner J., Ksiądz na manowcach, Kraków 2007.

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1982.

Tischner J., Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2005.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998.

Tischner J., Sprawa osoby – wstępne przybliżenie, „Logos i Ethos” 1992 nr 2, s. 5−19.

Tischner J., Zrozumieć własną wiarę, Kraków 2006.

Tischner J., Żakowski J., Tischner czyta „Katechizm”, Kraków 2009.

Urbański S., Miłosierdzie drogą do świętości według św. Faustyny, „Veritati et caritati” 5 (2015), s. 101−117.

Wejman H., Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej. Studium z teologii życia wewnętrznego, Szczecin 1997.

Werbiński I., Bóg doświadczenia religijnego siostry Faustyny, w: Bóg i człowiek w doświadczeniu religijnym, red. W. Słomka, Lublin 1986, s. 191−204.

Werbiński I., Idea miłosierdzia jako rys duchowej postawy chrześcijańskiej w ujęciu siostry Faustyny, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1989, s. 185−197.

Wider D., Mistyka sługi Bożej siostry Faustyny, w: Posłannictwo siostry Faustyny, red. C. Drążek, Kraków 1991, s. 79−94.
Copyright (c) 2020 Lidia Macheta