Podmiot związku wyznaniowego jako zamawiający: wybrane zagadnienia

Autor

  • Małgorzata Moras Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Piotr Kroczek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.3585

Słowa kluczowe:

kościół, związek wyznaniowy, zamówienia publiczne, zamawiający, ­wyko- nawca

Abstrakt

W Polsce kościoły i inne związki wyznaniowe uczestniczą w obrocie gospodarczym także w sferze zamówień publicznych, działając jako zamawiający. Istnieją sytuacje, w których stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przez te podmioty może być problematyczne. Celem artykułu jest: 1) przedstawienie specyfiki relacji prawnych ze związkami wyznaniowymi w zakresie zamówień publicznych; 2) wskazanie obszarów możliwego zastosowania regulacji własnych związków wyznaniowych w zamówieniach publicznych; 3) przybliżenie na przykładzie podmiotów i prawa Kościoła katolickiego treści tych regulacji. Wnioski płynące z rozważań mogą mieć szczególne znaczenie dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Bibliografia

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 18.10.1990, „Acta Apostolicae Sedis” 82 (1990), s. 1045–1353; tekst łacińsko-polski: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks kanonów Kościołów wschodnich, promulgowany przez papieża Jana Pawła II, wydanie łacińsko-polskie, Lublin 2002.

Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983), pars 2, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L Nr 94, z późn. zm.).

Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, WKP 2018, wyd. 7, Lex/el.

Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, red. R. Szostak, Warszawa 2018.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Gniewek, wyd. 9, Warszawa 2019, Legalis.

Kroczek P., Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne, Kraków 2017.

Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011.

Moras M., Forma elektroniczna w zamówieniach publicznych na tle nowej regulacji prawnej, „Prawo Zamówień Publicznych” 2 (2017), s. 49.

Nuzzo B., Wpływ elektronizacji na niektóre czynności postępowania przetargowego, „Prawo Zamówień Publicznych” 1 (2019), s. 44–58.

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), Podmiot prawa publicznego w świetle nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/podmiot-prawa-publicznego-w-swietle-nowelizacji-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych (1.07.2019).

Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 15, Warszawa 2019, Legalis.

Pietraszewski M., Tyrakowska M., Status kościelnych osób prawnych jako przedsiębiorców, „Przegląd Prawa i Administracji” 2011 t. 84, s. 249– 270.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, wyd. 1, Warszawa 2018, Legalis.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

Sitarz M., Warunki alienacji majątku kościelnego według KPK/1983, „Roczniki Nauk Prawnych” 10 (2000) z. 2, s. 9–112.

Skubisz R., Trzebiatowski M., Kościelne osoby prawne jako przedsiębiorcy rejestrowi (na przykładzie osób prawnych Kościoła katolickiego), „Przegląd Prawa Handlowego” 2002 nr 8, s. 8–21.

Statut Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72 poz. 518).

Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego w ­Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72 poz. 517).

Statut wewnętrzny Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1938 r. o uznaniu Statutu Wewnętrznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 103 poz. 679).

Statut Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 1928 r. o uznaniu statutu Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej (M.P. Nr 210).

Statuty III Synodu Gdańskiego, t. 1, Gdańsk 2001.

Strzała M., Ograniczenia reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016 nr 2 (kwiecień), s. 107–138.

Strzała M., Skuteczność norm prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji kościelnych osób prawnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010, s. 211–221.

System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. 2, wyd. 3, Warszawa 2019, Legalis.

Szostak R., Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne – zagadnienia konstrukcyjne, Kraków 2005, s. 45–47.

Szostak R., Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Warszawa 2018.

Uchwała dotycząca sum przy alienacji, „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 2007 nr 13, s. 32–33.

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 4 nieobowiązującej już ustawy z 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1997 r. Nr 29, poz. 162).

Urząd Zamówień Publicznych, Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy Pzp, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/zakres-podmiotowy-i-przedmiotowy-stosowania-ustawy-pzp (9.12.2019).

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo ­zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020).

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 września 2014 r., sygn. 1804/14, https://www.saos.org.pl/judgments/162451 (10.10.2019).

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. 1291/17, https://www.saos.org.pl/judgments/302461 (10.10.2019).

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 listopada 1998 r. w sprawie C – 360/96 Gemeente Arnhem and Gemeente Rheden vs. BFI Holding, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-360/96.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C – 44/96 Mannesman Anlagenbau Austria AG and Others vs. Strohal Rotationsdruck GesmbH, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61996CJ0044

Zieliński T.J., Prawo wewnętrzne gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce a normy ustawowe, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 14 (2011), s. 25–45.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-30

Numer

Dział

Artykuły