Dopuszczalność krytyki ideologii gender w kontekście prawa do swobodnego pełnienia misji przez Kościół katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej

Autor

  • Piotr Steczkowski Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.3587

Słowa kluczowe:

gender, wolność religijna, Kościół katolicki, prawa człowieka, zasada ­autonomii, swoboda wykonywania funkcji religijnych

Abstrakt

Artykuł ukazuje rozwój idei gender i jej wpływ na rozumienie praw człowieka w prawie międzynarodowym. W tym kontekście został postawiony problem ewentualnego konfliktu pomiędzy uprawnieniami osób LGBT a swobodą głoszenia doktryny religijnej przez Kościół katolicki. W wyniku przeprowadzonych analiz został sformułowany wniosek, że w obecnym stanie prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej krytyka idei gender, jak również samego stylu życia osób LGBT jest dopuszczalna prawnie, pod warunkiem, że jej treść będzie zgodna z doktryną danego kościoła lub innego związku wyznaniowego, nie będzie naruszać dóbr osobistych tych osób oraz przepisów prawa karnego. Ponadto stwierdzono, że dokonywanie przez przedstawicieli Kościoła katolickiego w ramach wykonywanych przez nich funkcji ocen moralnych oraz krytyki ideologii gender, jak również efektów wdrażania jej w życie społeczne, mieści się w ramach swobodnego wykonywania misji Kościoła, ze względu na treść jego doktryny religijnej.

Bibliografia

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks kanonów Kościołów wschodnich, promulgowany przez papieża Jana Pawła II, wydanie łacińsko-polskie, Lublin 2002.

Europejski Trybunał Praw Człowieka, Orzeczenie w sprawie Kozak przeciwko Polsce z dnia 2 marca 2010 r., nr skargi: 13102/02,

https://etpcz.ms.gov.pl/etpccontent/$N/990000000000001_I_ETPC_013102_

_Wy_2010–03–02_001 (7.12.2019).

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, Kraków 2016.

Jędraszewski M., Msza św. w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego i bazylika Mariacka w Krakowie, 1 sierpnia 2019 r., https://diecezja.pl/homilie/msza-sw-w-75-rocznice-powstania-warszawskiego-i-bazylika-mariacka-w-krakowie-1-sierpnia-2019/ (5.12.2019).

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza, Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 19 września 2019 r. (Sygn. akt: PR 4 Ds. 154.2019), http://otwarta.org/wp-content/uploads/2019/10/T%C4%99czowa-zaraza-J%C4%99draszewskiego-odmowa-wszcz%C4%99cia-%C5%9Bledztwa.pdf (5.12.2019).

Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708).

Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155).

Zalecenie CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, http://transfuzja.org/download/dokumenty/reccm2010_5_pl.pdf (6.12.2019).

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, red. K. Remin, Warszawa 2009.

Literatura

Biały S., „Gender mainstraeming” jako paradygmat równościowy mężczyzn, kobiet i rodziny, „Studia nad Rodziną UKSW” 18 (2014) nr 2 (35), s. 17–32.

Bortkiewicz P., Gender – destrukcja miłości i tożsamości człowieka, „Premislia Christiana” 16 (2014/2015), s. 381–394.

Gałkowski T., Obraz człowieka i prawa według „Gender Theories”, w: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu, red. A. Pastwa, Katowice 2012, s. 60–71.

Idea gender jako wyzwanie dla teologii, red. A. Jucewicz, M. Machinek, Olsztyn 2009.

Kieliszek Z., Próba umiejscowienia „gender studies” w ramach fundamentalnych metafizycznoteoriopoznawczych nastawień do rzeczywistości. Kilka wskazówek dla krytyków „gender studies”, „Studia Warmińskie” 2014 nr 51, s. 163–179.

Kuby G., Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, Kraków 2013.

Makowski J., LGBT to nie ideologia, lecz ludzie. Bliźni, którzy mają twarze,https://wyborcza.pl/7,75968,25070966,lgbt-to-nie-ideologia-lecz-ludzie-blizni-ktorzy-maja-twarze.html (5.12.2019)

Oko D., Gender. Od tolerancji do totalitaryzmu, „Premislia Christiana” 16 (2014/2015), s. 395–416.

Peeters M. A., Gender – światowa norma polityczna i kulturowa, Warszawa 2013.

Rozmowa o. Dariusza Drążka z abp. Markiem Jędraszewskim, 8.08.2019 (wersja autoryzowana), https://diecezja.pl/aktualnosci/jezus-kocha-kazdego-czlowieka-

ale-nigdy-nie-godzi-sie-na-zlo-i-obraze-boga/ (5.12.2019).

Sztychmiler R., Ochrona prawna małżeństwa w kontekście ideologii gender, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015) nr 1, s. 75–90.

Tekieli R., Ideologia LGBT? Oczywiście, że istnieje. Oto dowody, https://www.tysol.pl/a35757--Tylko-u-nas-Robert-Tekieli-Ideologia-LGBT-Oczywiscie-ze-istnieje-Oto-dowody (5.12.2019).

Pobrania

Opublikowane

2020-04-30

Numer

Dział

Artykuły