Platforma czasopism


Analecta Cracoviensia

„Analecta Cracoviensia” jest czasopismem rocznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku i jest stale prenumerowane przez ponad 200 ośrodków akademickich na całym świecie.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Annales Canonici

Rocznik prawniczy skierowany jest do środowisk akademickich, praktyków prawa, jak i do wszystkich, którzy zainteresowani są dziedziną prawa kościelnego. W czasopiśmie zamieszczane są recenzje i sprawozdania z wydarzeń, zwłaszcza związanych z działalnością legislacyjną w Kościele powszechnym oraz w Kościołach lokalnych, a także wiadomości i informacji dotyczących znaczących osiągnięć w nauce prawa kościelnego w Polsce i za granicą.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Folia Historica Cracoviensia

Czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Publikuje artykuły i inne teksty naukowe z zakresu: historii, historii sztuki, archeologii i etnologii.

Od 2021 r. teksty, które przeszły proces weryfikacji, publikowane są zgodnie z zasadą „ahead of print” – w związku z tym publikacja artykułu w wersji elektronicznej poprzedza publikację w wersji papierowej. Zapewnia to szybki dostęp do treści naukowych prezentowanych w czasopiśmie.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, bezpłatny, powszechny i stały dostęp do swoich treści, wspierając w ten sposób globalną wymianę wiedzy akademickiej. Wydawnictwo i redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i publikację tekstów.

Folia Historica Cracoviensia jest czasopismem indeksowanym w bazach: Index Copernicus, BazHum, CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Pol-index, ERIH Plus, InfoBase, DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki i posiada obecnie 40 punktów.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Logos i Ethos

Logos i Ethos jest naukowym recenzowanym półrocznikiem, wydawanym od 1991 roku przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna) Czasopismo powstało w celu upowszechniania krajowych oraz międzynarodowych badań w zakresie szeroko rozumianej filozofii. Publikujemy: artykuły naukowe, przekłady, komentarze, recenzje, sprawozdania, wywiady oraz artykuły związane z filozofią ks. prof. Józefa Tischnera (tzw. „tischneriana”). Nabór tekstów prowadzimy w trybie ciągłym. Nie narzucamy tematów przewodnich dla zwykłych numerów. Publikujemy również numery specjalne, których artykuły są powiązane tematycznie. Logos i Ethos znajduje się na następujących indeksach czasopism naukowych: CEJSH (Central European Journal Of Social Sciences And Humanities), ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities), INFOBASE INDEX (Journal Evaluation), INDEX COPERNICUS, BAZHUM, POL-INDEX, PBN (Polska Bibliografia Naukowa) PHILOSOPHER'S INDEX. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSW z 09.02.2021 roku Logos i Ethos otrzymał 40 punktów za publikację w czasopiśmie. Logos i Ethos począwszy od numeru LiE_2_2014(37) stosuje cyfrowy identyfikator dokumentów elektronicznych (DOI), natomiast identyfikatory naukowców (ORCID) począwszy od numeru LiE_2_2018(48).

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Orientalia Christiana Cracoviensia

„Orientalia Christiana Cracoviensia” jest interdyscyplinarnym rocznikiem naukowym poświęconym badaniom chrześcijaństwa na rozległych obszarach szeroko rozumianego Wschodu. Zajmuje się badaniem historycznych Kościołów w Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie. Eksploruje pogranicza chrześcijaństwa, bada relacje miedzy chrześcijanami Wschodu i Zachodu oraz relacje chrześcijańsko-muzułmańskie, a także stosunek chrześcijan do różnych tradycji azjatyckich. Tworzy platformę wymiany myśli, opinii i propozycji metod badawczych, zachęcając do publikowania autorów z różnych dziedzin: historyków, socjologów, antropologów, kulturoznawców, teologów.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Nagłówek strony

Polonia Sacra

"Polonia Sacra" to czasopismo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Założone w 1918 roku przez ks. dra Jana Nepomucena Fijałka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako jedno z pierwszych w Polsce naukowych pism teologicznych, zostało wznowione 1997 roku na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej przekształconej 19 czerwca 2009 r. w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Od 1 stycznia 2014 r. „Polonia Sacra” jest kwartalnikiem.
Publikuje oryginalne artykuły, sprawozdania i recenzje z dziedziny teologii. Skupia się na promocji polskiej myśli teologicznej, związkach teologii z kulturą i historią polską. Służy upowszechnianiu owoców badań naukowych nad religijnością chrześcijańską, wolnością religijną, dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym. Promuje badania ukazujące wkład znaczących postaci dla teologii i kultury polskiej oraz historii Kościoła. Polskie badania teologiczne przedstawiane są w kontekście dyskusji międzynarodowej. Jest też miejsce na przedstawienie rozwoju idei teologicznych w ciągu wieków, oryginalnych analiz wybitnych teologów i ich dorobku, spuścizny Jana Pawła II i innych świętych i teologów, tradycji katolickiej i współczesnych wyzwań duszpasterskich, a także komentarzy do aktualnych dokumentów Stolicy Apostolskiej.
Redakcja przyjmuje jedynie niepublikowane dotąd teksty, zredagowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego UPJP2 w pozycji „Wytyczne dla autorów”. Opublikowane teksty są dostępne w otwartym dostępie. 
Nabór tekstów jest ciągły. Tematy przewodnie zeszytów proponowane są nad podstawie nadesłanych tekstów. Wykaz czasopism naukowych MNISW z 09.02.2021 r. przyznał artykułom publikowanym w „Polonia Sacra” 40 punktów. Kwartalnik jest indeksowany w bazach czasopism naukowych: CEJSH (Central European Journal Of Social Sciences And Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities), INDEX COPERNICUS (The ICI Journals Master List), Polish Scientific and Professional Electronic Journals Arianta, BAZHUM, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), Google Scholar.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Pro Musica Sacra

"Pro Musica Sacra" jest naukowym czasopismem podejmującym zagadnienia z zakresu muzyki kościelnej. Rocznik ma następującą strukturę: I – Artykuły i rozprawy; II – Uwagi, polemiki, komunikaty; III – Recenzje i sprawozdania. Staramy się, by artykuły dotyczyły następujących dziedzin związanych z tematyką muzyki kościelnej: chóralistyka; kompozycje muzyki religijnej; organy; chorał gregoriański; liturgika; historia muzyki kościelnej; wykonawstwo muzyki kościelnej.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki

"Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki" to recenzowany rocznik podejmujący zagadnienia szeroko rozumianej filozofii humanistycznej. Jest to próba zmierzenia się z wielobarwnym wachlarzem problemów, związanych z refleksją nad człowiekiem, społeczeństwem i szeroko pojętą sferą kultury, bez porzucania reguł rzetelnego namysłu, oferowanych przez humanistyczną gałąź filozofii.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia

Studia Sandomierskie

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Semina Scientiarum

"Semina Scientiarum" to recenzowane i punktowane czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawane przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych. To periodyk o profilu zbliżonym do "Zagadnień Filozoficznych w Nauce" (pierwotnie stanowił ich suplement). Zasadniczym celem "Semina Scientiarum" jest realizacja programu „filozofii w nauce". Autorzy zajmują się więc przede wszystkim filozoficznymi aspektami nauk przyrodniczych. Szczegółowe dyscypliny, do których odnoszą się publikowane artykuły naukowe, to m.in.: metodologia i ogólna filozofia nauki, filozofia przyrody, filozofia fizyki, kosmologia, logika i filozofia logiki, filozofia matematyki, a także kognitywistyka i teoria ewolucji. Pojawiają się jednak rownież teksty poruszające problematykę filozofii analitycznej czy filozofii medycyny. Oprócz artykułów czasopismo publikuje również recenzje polskich i zagranicznych publikacji naukowych, a także sprawozdania z wydarzeń takich jak konferencje, sympozja czy zjazdy naukowe.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Studia Socialia Cracoviensia

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Tarnowskie Studia Teologiczne

"Tarnowskie Studia Teologiczne" są naukowym recenzowanym półrocznikiem, wydawanym od 1938 roku przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obok rozpraw znajdują się w nim przekłady tekstów i komentarze do nich, recenzje polskich i zagranicznych publikacji.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Textus et Studia

Czasopismo Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Czasopismo "Textus et Studia" jest indeksowane w bazach: Index Copernicus i ERIH PLUS.

 

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Theological Research. The Journal of Systematic Theology

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II

Recenzowane pismo naukowe powstałe w celu upowszechniania międzynarodowych badań w zakresie teologii, edukacji, prawa kanonicznego i studiów społecznych inspirowanych osobą i nauczaniem papieża Jana Pawła II podejmujące dyskusję dotyczącą zagadnień z zakresu powyższych i innych zbliżonych dziedzin. Periodyk wydawany na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, od 2011 roku, czyli roku beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Czasopismo publikuje rocznie ponad 20 artykułów o charakterze naukowym oraz przeglądowym. The Person and the Challenges jest indeksowane w następujących bazach: DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ERIH Plus, Index Copernicus, Pol-index.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj