Idea praw człowieka – chwiejący się monument europejskiej kultury. Polemika z Rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie ogłoszenia UE strefą wolności osób LGBTIQ

Autor

  • Aleksander Bobko Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.4169

Słowa kluczowe:

idea praw człowieka, moralne obowiązki, prawa mniejszości seksualnych

Abstrakt

W artykule podjęta zostaje kwestia wykorzystania idei praw człowieka we współczesnych sporach na temat praw mniejszości seksualnych. W pierwszej części zostają przypomniane filozoficzne fundamenty, na których zasadza się idea praw człowieka. Podkreślony jest związek pomiędzy prawami jednostki a moralnymi obowiązkami. W części drugiej analizowane są treści i przesłanie, które zawiera w sobie Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ogłoszenia UE strefą wolności osób LGBTIQ z 11 marca 2021 roku. W ocenie autora dokument ten może stanowić przykład instrumentalnego wykorzystania idei praw człowieka, co grodzi zachwianiem pozycji tego swoistego „monumentu”, który w europejskiej i światowej kulturze oraz praktyce politycznej odgrywa niezwykle istotną rolę.

Biogram autora

Aleksander Bobko - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Aleksander Bobko (1960) – profesor filozofii, magister informatyki, absolwent AGH, UJ i PAT w Krakowie. W latach 1985–1997 asystent ks. Józefa Tischnera. Odbywał staże naukowe w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA. Specjalizuje się w klasycznej filozofii niemieckiej i współczesnej problematyce moralnej. Publikacje książkowe: Kant i Schopenhauer (Rzeszów 1996), Non Multa. Schopenhauers Philosophie des Leidens (Würzburg 2001), Wartość i nicość (Rzeszów 2005), Myślenie wobec zła (Kraków 2007); tłumaczenie I. Kant Religia w obrębie samego rozumu (wyd. 1 – Kraków 1993). W latach 2012–2015 był rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od grudnia 2015 do marca 2018 pełnił funkcję sekretarza stanu w MNiSW. Senator RP w latach 2015–2019.

Bibliografia

Bobko A., Idea praw człowieka – korzenie i współczesność, w: Jeśli Bóg jest, red. J. Barcik, G. Chrzanowski, Kraków 2007, s. 363–373.

Bobko A., Axiological Approach to the Problem of Sexual Education, „The Person and the Challenges” 11 (2021) No 1, s. 217–232.

Bunch Ch., Women Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision of Human Rights, “Human Rights Quarterly” 1990 no 9, s. 486–498.

Howard R.E., Human Rights and the Necessity for Cultural Changes, „Focus on Law Studies” 1992.

Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1972.

Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958.

Kędzierski J., Jan Paweł II – obrońca praw ludzkich, „Palestra” 2011 nr 5–6, s. 11–22.

Lal V., The Imperialism of Human Rights, in: Taking Sides. Clashing Views on Controversial Moral Issues, ed. S. Satris, Guilford 1994.

Magna Carta Libaratum, w: Pomniki praw człowieka w historii, red. H. Wajs, R. Witkowski, Warszawa 2008, s. 29–51 (Księga Jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich, 1).

Mieves J., Wahrhaft einig?, „Christ in der Gegenwart” 2021 Heft 16, s. 6–7.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (11.03.2021).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ogłoszenia UE strefą wolności osób LGBTIQ (2021/2557(RSP)) 11.03.2021, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0166_PL.htm (11.03.2021).

Weiler J.H., Chrześcijańska Europa, tłum. W. Michera, Poznań 2003.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-16

Numer

Dział

Artykuły