Gesty pielgrzyma. Na podstawie Podróży na Wschód Alphonse’a de Lamartine’a

Autor

  • Aleksandra Kijak-Sawska

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.1093

Słowa kluczowe:

Lamartine, Podróż na Wschód, gest religijny, pielgrzymka, Hiob, niewierny Tomasz, dziecko

Abstrakt

Przedmiotem analizy w artykule są doświadczenia, przeżycia i postawy pielgrzyma, odbywającego podróż religijną do Ziemi Świętej w 1832 roku. Pielgrzymem, którego doświadczenia zostały poddane analizie, jest słynny francuski poeta, historyk i polityk – Alphonse de Lamartine. W rozważaniach na temat jego pielgrzymki została wykorzystana kategoria gestu, która pozwoliła zbadać charakter relacji człowieka z Bogiem i sposób postrzegania Boga przez człowieka. Analiza zjawiska pielgrzymki jako gestu pozwoliła wyodrębnić pięć kategorii gestów pielgrzymkowych (gest Tomasza, Hioba, uczonego, oranta, dziecka), szczegółowo charakteryzujących możliwe zróżnicowanie postawy pielgrzyma w ramach jednej pielgrzymki oraz opisujących różne typy pielgrzymek.

Biogram autora

  • Aleksandra Kijak-Sawska

    Aleksandra Kijak-Sawska – doktor, nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Prezentek w Krakowie; wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego; autorka monografii twórczości Wacława Sieroszewskiego; zajmuje się podróżopisarstwem polskim, turystyką morską, literaturą dla dzieci i młodzieży.

Bibliografia

Berger A. A., Deconstructing travel. Cultural perspectives of tourism, Walnut Creek 2004.

Calbris G., Elements of meanings in gesture, Philadelphia 2011.

Chélini J., Branthomme H., Drogi Boże. Historia pielgrzymek chrześcijańskich, przeł. E. Sieradzińska, M. Stafiej-Wróblewska, Warszawa 1996.

Eliade M., Traktat o historii religii, tłum. J. W. Kowalski, Warszawa 1966.

http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=geographyfacpub [29.05.2015].

http://janlazowski.pl/krotka-historia-pojecia-instynkt/ (15.03.2015).

http://sjp.pwn.pl/sjp/instynkt;2466458 (20.03.2015).

http://synonim.net/synonim/instynkt (20.03.2015).

http://www.edupedia.pl/words/index/show/493505_slownik_filozoficzny-instynkt.html [20.03.2015].

http://www.filozofia.3bird.net/download/filozofia/historia_filozofii/filozofia-wladyslaw-tatarkiewicz-historia-filozofii-3.pdf (15.03.2015).

http://www.mojasocjologia.pl/mcdougall-william/ (20.03.2015).

http://www.pastoralna.pl/files/310%20Specyfika%20modlitwy%20pielgrzyma.pdf (20.03.2015).

Jackowski A., Pielgrzymowanie, Wrocław 1998.

Kowalski P., Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej, Wrocław 2002.

Lamartine A. de, Podróż na Wschód, na osnowie tłumaczenia Jana Tomasza Seweryna Jasińskiego przygotował według oryginału, uzupełnił i notami oraz posłowiem opatrzył P. Hertz, Warszawa 1986.

Leed E. J., The mind of the traveler. From Gilgamesh to global tourism, New York 1991.

MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawa 2002.

Mączak A., Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 2001.

Nolan M. L., Nolan S., Christian pilgrimage in modern western Europe, Chapel Hill 1992.

Podemski K., Socjologia podróży, Poznań 2004.

Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków 1996.

Reitbergen P., Europa. Dzieje kultury, tłum. R. Bartołd, Warszawa 2001.

Stoddard R. H., Major pilgrimage places of the world, [w:] Pilgrimage in the old and new world, ed. by S. M. Bhardwaj, G. Rinschede, A. Sievers, Berlin 1994, s. 17–36.

Stoddard R., Defining and classifying pilgrimages, [w:] Sacred places, sacred spaces: the geography of pilgrimages, ed. by R. H. Stoddard, A. Morinis, Baton Rouge1997, s. 41–60 (Geoscience and Man, 34).

Todorov T., The morals of history, transl. by A. Waters, Minneapolis 1995.

Turner V., Turner E. L. B., Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej, przekł. E. Klekot, wyd. I, Kraków 2009.

Unravelling civilisation. European travel and travel writing, ed. by H. Schulz-Forberg, P. Lang, Bruxelles 2005.

Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury, pod red. P. Kowalskiego, Opole 2003.

Yi-Fu T., Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, wstępem opatrzył K. Wojciechowski, Warszawa 1987.

Załazińska A., Schematy myśli wyrażone w gestach, Kraków 2001.

Zarys dziejów religii, red. J. Keller, Warszawa 1968.

Zatorski Włodzimierz OSB, „Ojcze nasz” według św. Cypriana, „Pastores” 39 (2008) nr 2, s. 111–114.

Pobrania

Opublikowane

2015-10-01

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 264

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.