Duszpasterskie rozeznawanie wspólnotowe: od rozeznawania wspólnotowego do wspólnoty rozeznającej

Arkadiusz Cygański

Abstrakt


Artykuł przedstawia duszpasterski aspekt rozeznawania wspólnotowego inspirowanego zasadami Towarzystwa Jezusowego. Prezentuje podstawowe założenia tego procesu i opisuje jego dialogiczny przebieg. Wskazuje na potrzebę rozeznawania i interpretacji znaków czasów. Rozeznawanie potraktowane jako metoda duszpasterska pomaga uwrażliwić wspólnotę kościelną na wolę Bożą i doświadczenia ludzi, aby dokonać ewangelicznej rewizji życia oraz rozpoznać i zrealizować zamysł Boży wobec wspólnoty.


Słowa kluczowe


wspólnota; duszpasterstwo; rozeznawanie; dialog; znaki czasów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn J., Rozeznawanie duchowe, w: Rozeznawanie duchów, Czechowice–Dziedzice 1991, s. 45–59.

Blachnicki F., Istotne cechy ruchu eklezjalnego (referat), Rzym 1981, http://www.oaza.pl/istotne-cechy-ruchu-eklezjalnego/ (24.03.2020).

Borowska A., O wewnętrzny dialog w Kościele, „Życie i Myśl” 18 (1968) nr 1 (163), s. 34–35.

Cygański A., Dialogiczny wymiar homilii po Soborze Watykańskim II, Kraków 2018.

Cygański A., Rozeznawanie i interpretowanie znaków czasów: egzegeza homilijna działania Ducha Świętego w życiu ludu Bożego, „Polonia Sacra” 23 (2019) nr 3 (57), s. 103–122.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, Kraków 2013.

Jan Paweł II, Bulla ogłaszająca wielki jubileusz roku 2000 Incarnationis misterium, Rzym 1998, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/bulls/documents/hf_jp-ii_doc_19981129_bolla-incarnationis-mysterium.html (24.03.2020).

Jan Paweł II, Ku wspólnemu budowaniu Kościoła. Do uczestników sympozjum nt. „Udział wiernych świeckich w duszpasterskiej posłudze kapłanów” (22 IV 1994), p. 3–4, „L’Osservatore Romano” 15 (1994) nr 8 (165).

Jan Paweł II, List apostolski na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Novo millennio ineunte, Poznań 2001.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 515–684.

Kalbarczyk A., Kościół potrzebuje wizji, http://wiez.pl/laboratorium/teksty.php?kosciol_potrzebuje_wizji&p=1 (24.03.2020).

Kasper W., Kościół jako wspólnota. Refleksje nad eklezjologiczną ideą przewodnią Soboru Watykańskiego II, „Communio” 6 (1986) nr 4, s. 26–42.

Kasprzak A., Recepcja teologii „znaków czasów” o. Marie-Dominique’a Chenu na Soborze Watykańskim II, w: Recepcja i wyzwania Soboru Watykańskiego II, red. M. Jagielski, Zielona Góra 2018, s. 79–105.

Kata Z., Dialog wewnątrzkościelny w nauczaniu Jana Pawła II – zarys problematyki, „Studia Sandomierskie” 9 (2002), s. 135–160.

Maldonado L., L’omelia. Predicazione, liturgia, comunitá, transl. V. Schiavone, Madryt 1992.

Mariański J., Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym, Lublin 1993.

Pałucki J., Trynitarny wymiar Kościoła. Studium patrystyczne, Lublin 2007.

Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, Rzym 1964.

Paweł VI, Przemówienie na audiencji generalnej (16.04.1969), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/audiencje/ag_16041969.html (24.03.2020).

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Biblia Tysiąclecia), wyd. 3 poprawione, red. A. Jankowski, L. Stachowiak, K. Romaniuk, Poznań–Warszawa 1990.

Ratzinger J., Chrystus i Jego Kościół, Kraków 2005.

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, Poznań 2002, s. 379–405.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 105–166.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 537–620.

Steczek B., Zastosowanie rozeznawania duchów we wspólnotowym rozeznaniu apostolskim, w: Rozeznawanie duchów, Czechowice-Dziedzice 1991, s. 5–12.

Szafrański A.L., Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym, Lublin 1990.

Wojtyła K., Człowiek drogą Kościoła, red. K. Czajkowska, Rzym 1992.

Wojtyła K., Wskazania na temat dialogu w Kościele, w: Karol Wojtyła jako Biskup Krakowski, red. T. Pieronek, R.M. Zawadzki, Kraków 1988, s. 360–367.

Zarzycki S.T., Znaki czasu, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002.

Żurowski M., Współuczestnictwo kościelne: „Ius ad Communionem”, Kraków 1984.
Copyright (c) 2020 Arkadiusz Cygański