Promocja wiernych świeckich do posługi słowa w Kościele

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.26303

Słowa kluczowe:

apostolat, katechista, świeccy, przepowiadanie

Abstrakt

Od czasów apostolskich świeccy w różny sposób współpracowali z przedstawicielami hierarchii kościelnej w posłudze słowa. Od V wieku obserwuje się wyraźnie rezerwowanie przepowiadania dla osób wyświęconych. Od początku XIX wieku duchowni zachęcali osoby świeckie do apostolatu świeckiego. Obecnie, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, świeccy zachęcani są do podejmowania  autonomicznych posług w Kościele: lektora, akolity i katechisty. Paweł VI zachęcał do przywrócenia we współczesnym Kościele tej zagubionej z czasem szlachetnej Tradycji. Aż do pontyfikatu Franciszka posługi te były zastrzeżone tylko dla mężczyzn. Obecnie są do nich dopuszczone także kobiety. Posługa katechisty różni się od nauczania religii w szkole i od apostolatu świeckich. Zadaniem katechistów jest „pierwsze głoszenie”, przygotowanie wierzących do przyjęcia sakramentów, przepowiadanie katechetyczne oraz
formacja stała wierzących. Świeccy nie mogą głosić homilii podczas mszy świętej, ale poza tym mogą współpracować z  wyświęconymi w podejmowaniu zadań duszpasterskich. Właściwym miejscem ich posługi jest parafia.

Biogram autora

Henryk Sławiński - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ks. Henryk Sławiński – prof. dr hab., homileta i pedagog; prezbiter diecezji włocławskiej; kierownik Dyscypliny Nauki Teologiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; redaktor naczelny kwartalnika „Polonia Sacra”. Członek: Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk; Komisji Języka Religijnego Polskiej Akademii Nauk; Polskiego Towarzystwa Teologicznego; międzynarodowego stowarzyszenia „Fides et Ratio”; Stowarzyszenia Naukowców Katolickich; przewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich; ekspert Komisji Ewaluacji Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Bibliografia

Benedykt XVI, Verbum Domini.

Brandmüller W., Laien auf der Kanzel. Ein Gegenwartsproblem im Licht der Kirchengeschichte, „Theologie und Glaube” 63 (1973), s. 321–342.

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Pontificale romanum ex decreto sacrosancti œcumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum Francisci pp. Cura recognitum. De institutione catechista-rum, Prot. N. 627/21, Citta del Vaticano 2021.

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wieku i przymiotów kan-dydatów do posługi stałego lektoratu i akolitatu, nie będących kandydatami do święceń, 03.12.2021, https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2021/12/Dekret-og%C3%B3lny-Akolici-i-lektorzy-DO-recognitio_20211202.pdf (02.02.2022).

Dokumenty Soborów Powszechnych (869–1312), oprac. A. Baron, H. Pietras, t. 2, Kraków 2002 (Źródła Myśli Teologicznej, 26).

Dokumenty Soborów Powszechnych (1511–1870), oprac. A. Baron, H. Pietras, t. 4, Kraków 2004 (Źródła Myśli Teologicznej, 33).

Dokumenty synodów od 431 do 504 roku, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2011 (Synody i Kolekcje Praw, 6).

Franciszek, Evangelii gaudium.

Franciszek, List apostolski w formie „motu proprio” Antiquum ministerium, w którym ustanawia posługę katechety, 10.05.2021, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html (02.02.2022).

Franciszek, List apostolski apostolski w formie „motu proprio” Aperuit illis, w którym ustanawia Niedzielę Słowa Bożego, 30.09.2019; https://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html (02.02.2022).

Franciszek, List apostolski w formie „motu proprio” Spiritus Domini, 10.01.2021, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210110_spiritus-domini.html (02.02.2022).

Ilu katolików jest na świecie? Ich liczba nadal rośnie!, 28.12.2021, https://pl.aleteia.org/2021/12/28/ilu-katolikow-jest-na-swiecie-ich-liczba-nadal-rosnie/ (02.02.2022).

Jan Paweł II, Redemptoris missio.

Jan Paweł II, Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.

Jan Paweł II, Christifideles laici.

John Paul II Warns Against Trend to “Clericalize the Laity”. Laments Confusion About Roles During the Liturgy, 23.09.2002, Castel Gandolfo, https://kwtraditionalcatholic.blogspot.com/2012/08/john-paul-ii-warns-against-trend-to.html?m=0 (30.09.2021).

Konstytucje apostolskie, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007 (Synody i Kolekcje Praw, 2).

Kracik J., Prawo do przepowiadania w dziejach Kościoła, w: Sługa Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków 1997, s. 36–48.

Leon Wielki, Letters, transl. E. Hund, New York 1957.

Ludność. Wzrost liczby ludności świata, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Ludnosc-Wzrost-liczby-ludnosci-swiata;3723194.html (02.02.2022).

Paweł VI, Evangelii nuntiandi.

Pius X, Il fermo proposito, 11.06.1905, https://www.vatican.va/content/pius-x/en/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_11061905_il-fermo-proposito.html (02.02.2022).

Radej M., Istotne problemy kaznodziejskie, Kraków 2013.

Scirghi T. J., Longing to See Your Face: Preaching in a Secular Age, Collegeville 2017.

Seremak W., Akcja Katolicka, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 42–45.

Skudlarek W. F., Assertion without Knowledge? The Lay Preaching Controversy of the High Middle Ages, Princeton 1976.

Smith Y. W., Hippolytus’ Commentary on the Song of Songs in Social and Critical Context, Fort Worth 2009.

Sobór Watykański II, Apostolicam actuositatem.

Sobór Watykański II, Ad gentes.

Sobór Watykański II, Lumen gentium.

Sprawy liturgiczne w czasie zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, https://opoka.news/sprawy-liturgiczne-w-czasie-zebrania-plenarnego-konferencji-episkopatu-polski (16.03.2022).

Staff Reporter, Pope Francis asks Waldensian Christians to forgive the Church, 22.06.2015, https://catholicherald.co.uk/pope-francis-asks-waldensian-christians-to-forgive-the-church/ (02.02.2022).

Szewczyk L., Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym, Katowice 2019.

Vatican — Catholic Church Statistics — 2021, 21.10.2021, http://www.fides.org/en/news/71000-Vatican_Catholic_Church_Statistics_2021 (02.02.2022).

World population, https://www.worldometers.info/ (05.03.2022).

Pobrania

Opublikowane

2022-11-04 — zaktualizowane 2022-11-05

Wersje

Jak cytować

[1]
H. Sławiński, Promocja wiernych świeckich do posługi słowa w Kościele, „Polonia Sacra” 26 (2022) nr 3, s. 53–74. DOI:https://doi.org/10.15633/ps.26303.

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>