Śmierć w dobie pandemii. Analiza przeżywania zjawiska śmierci w ujęciu egzystencjalizmu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.26404

Słowa kluczowe:

egzystencjalizm, pandemia, śmierć, strata, sens życia

Abstrakt

Pandemia koronawirusa (COVID-19), która w 2020 roku rozlała się na cały świat, w boleśnie skonfrontowała współczesnego człowieka z doświadczeniem śmierci i straty. Zagrożenie własnego życia oraz odejście osób bliskich, pokonanych przez śmiertelną chorobę, dla wielu stało się wydarzeniem traumatycznym, które zmusza do ponowne-go postawienia pytania o sens życia i śmierci. Czy można zmierzyć się z tym pytaniem, przyjmując perspektywę filozoficznego egzystencjalizmu? To właśnie w ramach tego nurtu zrodziły się przecież dwa główne podejścia — ateistyczne i chrześcijańskie — pro-ponujące pewien sposób rozumienia kondycji człowieka dotkniętego dramatem śmierci. Niniejszy artykuł, opierając się na refleksji wybranych przedstawicieli obu kierunków i metodzie jej systematycznej analizy, stanowi próbę opisu egzystencjalnej sytuacji człowieka czasów pandemii oraz odpowiedzi na pytanie, co  doświadczenie śmierci może wnieść do jego sposobu rozumienia życia. W tym kontekście artykuł ukazuje wartość chrześcijańskiej koncepcji samoudzielenia się Boga w Chrystusie.

Biogram autora

Aleksander Ryszard Bańka - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Aleksander Ryszard Bańka – dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego, pracuje w Instytucie Filozofii, na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego; filozof, politolog, w pracy naukowej zajmuje się filozofią chrześcijańską, filozofią religii, metafizyką, neoscholastyką, filozofią najnowszą, a także filozofią duchowości i mistyką. Autor artykułów i książek naukowych (m.in. Désiré Merciera ogólna teoria pewności, Katowice 2008; Między krytyką a metafizyką. Studium filozofii Josepha Maréchala, Katowice 2013; Szarbel. Droga doskonałości, Katowice 2019). Aktualnie w pracy dydaktycznej i naukowej koncentruje się na kwestiach z pogranicza filozofii, teologii i psychologii.

Bibliografia

Human Development Perspectives. COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery, collective study United Nations Development Programme, New York 2020.

Bartnik Cz. S., Dogmatyka katolicka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.Daniélou J., Trójca Święta i tajemnica egzystencji, tłum. M. Tarnowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.

Gadacz T., Historia filozofii XX wieku, t. 2: Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Gasz A., Człowiek aporetyczny. Nieuchronność śmierci w doświadczeniu eg-zystencjalnym, w: Filozofia a śmierć, red. M. Wójtowicz, W. Kania, Wy-dawnictwo FHU Kopalnia Skarbów, Katowice 2007, s. 99–110.

Gromczyński W., Egzystencjalizm Jeana Paula Sartre’a, w: Filozofia XX wieku, t. 1, red. Z. Kuderowicz, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warsza-wa 2002, s. 202–220.

Heidegger M., Czym jest metafizyka?, tłum. K. Pomian, w: M. Heidegger, Znaki drogi, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1995.

Jaspers K., Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1998.

Kowalczyk D., Karl Rahner, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.

Laertios D., Żywoty i poglądy sł ynnych filozofów, tłum. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski przy współpracy B. Kupisa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.

Mizera J., Podstawy ontologii fundamentalnej Martina Heideggera, w: Filozofia XX wieku, t. 1, red. Z. Kuderowicz, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 2002, s. 180–201.

Rahner K., O możliwości wiary dzisiaj, tłum. A. Morawska, Wydawnictwo Znak, Kraków 1983.

Rahner K., Podstawowy wykład wiary, tłum. T. Mieszkowski, Instytut Wy-dawniczy PAX, Warszawa 1987.

Rahner K., Słuchacz Słowa, tłum. R. Samek, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008.

Rogowski R. E., Światłość i tajemnica. Z problematyki teologii egzystencjalnej, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1986.

Rosenzweig F., Gwiazda Zbawienia, tłum. T. Gadacz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.

Rudziński R., Karl Jaspers o człowieku i historii, w: Filozofia XX wieku, red. Z. Kuderowicz, t. 1, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 2002, s. 221–235.

Sartre J.-P., Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, tłum. J. Kiełbasa, P. Mróz, R. Abramciów, R. Ryziński, P. Małochleb, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007.

Sartre J.-P., Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. K. Szeżyńska-Maćkowiak, J. Krajewski, Wydawnictwo Muza, Warszawa 1998.

Sartre J.-P., Słowa, tłum. J. Rogoziński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Wa rszawa 1965.

Wszołek S., Wprowadzenie do filozofii religii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.

Ziemiński I., Twoja śmierć: próba eksplikacji doświadczenia śmierci, w: Filozofia a śmierć, red. M. Wójtowicz, W. Kania, Wydawnictwo FHU Kopalnia Skarbów, Katowice 2007, s. 34–48.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

[1]
A.R. Bańka, Śmierć w dobie pandemii. Analiza przeżywania zjawiska śmierci w ujęciu egzystencjalizmu, „Polonia Sacra” 26 (2022) nr 4, s. 73–100. DOI:https://doi.org/10.15633/ps.26404.

Numer

Dział

Artykuły