Europejska prasa jako narzędzie dyplomacji rosyjskiej w jej walce ze Stolicą Apostolską w okresie sejmu radomskiego 1767/1768

Autor

  • Wojciech Kęder Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.4179

Słowa kluczowe:

dyplomacja papieska, nuncjatura warszawska, gazety europejskie, nuncjusz Angelo Maria Durini

Abstrakt

W artykule przedstawiono rosyjską ofensywę w gazetach europejskich z początku 1768 r., kiedy to Petersburg, dążąc do wymuszenia na polskim sejmie przyznania specjalnych praw dla innowierców, skierował swoje działania przeciwko nuncjaturze warszawskiej, stawiającej w obronie praw katolików opór tym działaniom. W związku z wycofaniem się carycy Katarzyny II z działań skierowanych przeciwko nuncjaturze całą akcję rozpoczętą w marcu 1768 r. szybko zakończono.

Bibliografia

Acta Nuntiaturae Polonae, t. 1, ed. H.W. Wojtyska, Romae 1990.

Acta Nuntiaturae Polonae, t. 52, Angelus Maria Durini (1767–1772), vol. 1, 12 IV 1766 – 20 IV 1768, ed. A. Kęder, Cracoviae 2016.

Visconti A.E., Antonii Eugenii Vicecomitiis Archiepiscopi Ephesisi Sanctae Apostolicae Sedis Legati ad Serenissimum et Potentissimum Poloniae Regem Stanislaum Augustum Inclytos Ordines in Regni Comitiis Solemniter Congregatos Oratio habita, Varsaviae Pridie idus Novembris Anno MDCCLXVI.

Visconti A.E., Mowa Jasnie Wielmoznego JMći Xdza Antoniego Eugeniego Visconti Arcybiskupa Efezkiego od S. Stolice Apostolskiey do Nayiasnieyszego Stanisława Augusta Króla Polskiego y do Nayiasn: Rzeczypospolitey Nuncyusza na Seymie Ordynaryinym Warszawskim Roku 1766. Dnia 12. Listopada z Łacińskiey przetłumaczona, Warszawa 1767.

Visconti A.E., Oratio Illustrissimi, Excellentissimi & Rdi Domini Antonio Eugenii ex marchioni bus de Vice-Comitibus Archi Episcopi Efesini, SSmi Domini Clementis XIII Papae XIII & Sedis Apostolicae Nuntii habita in Generalibus Comitiis III. Non. Septembris A. MDCCLXIV, [b.m.] 1764.

„Gazette de Cologne. Avec Privilege de sa Majesté Imperiale” (1768).

„Nouvelles Extraordinaires de Divers Endroits” („Gazette de Leyde”) (1767–1768).

Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Francia 455.

Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Francia 531.

Archivio Segreto Vaticano, Archivio della Nunziatura Apostolica in Vienna, 87.

Archivio Segreto Vaticano, Archivio della Nunziatura Apostolica in Colonia, 167.

Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Polonia 238.

Caccamo D., Il nunzio A. M. Durini (1767–1772) e la prima spartizione della Polonia, w: Italia, Venezia e Polonia tra illuminismo e romanticismo, a cura di

V. Branca, Firenze 1973, s. 37–68.

Chynczewska-Hennel T., Elita polityczna Rzeczypospolitej w świetle „ankiety personalnej” nuncjusza Honorata Viscontiego, w: Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. J. Urwanowicz, Białystok 2003.

Kęder W., Rzymska misja Karola Litawora Chreptowicza – przyczynek do dziejów dyplomacji konfederackiej na przełomie 1767/1768 roku, w: Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, red. M.R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 573–585.

Kęder W., Stolica Apostolska wobec Rzeczypospolitej w okresie konfederacji barskiej 1767–1773, Opole 2006.

Konopczyński W., Konfedracja barska, t. 1, Kraków 1936.

Kraushar A., Książę Repnin i Polska. W pierwszym czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764–1768), t. 2, Warszawa 1900.

Squicciarini D., Nunzi apostolici a Vienna, Città del Vaticano 1988.

Pobrania

Numer

Dział

Historia