Funkcje klauzul generalnych na przykładzie kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku

Piotr Kroczek

Abstrakt


Klauzule generalne są ważną częścią warsztatu prawodawcy. Ich funkcje dają szerokie możliwości. Niestety, istnieje niebezpieczeństwo błędnego użycia klauzul generalnych. Artykuł jest próbą pokazania ich funkcji w normatywnych tekstach na przykładzie kodeksu prawa kanonicznego 1983. Na początku sformułowano definicję klauzul generalnych, a następnie ukazano klauzule w odniesieniu do funkcji znanych z polskiego prawoznawstwa. Artykuł kończą postulaty i wskazówki dla kościelnego prawodawcy.


Słowa kluczowe


klauzula generalna; prawo kanoniczne; funkcja klauzuli generalnej; kodeks prawa kanonicznego 1983; prawoznawstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bator A. i inni, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2008.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983), cz. 2, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń, 4.11.2005, AAS 97 (2005), s. 1007–1013.

Kroczek P., The art of legislation: the principles of lawgiving in the Church, 2nd rev. ed., Kraków 2012.

Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.

Malinowski A., Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne, Warszawa 2012.

Ochoa X., Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici, Roma 1983.

Pałecki K., Aksjologia prawa, [w:] Leksykon socjologii prawa, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Warszawa 2013, s. 1–7.

Piaskowy A., Klauzule generalne w projekcie nowego kodeksu cywilnego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 3 (2012), s. 48–67.

Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 25.03.1992, AAS 84 (1992), s. 657–864.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. Nr 100, poz. 908 z późn. zm.

Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, 28.10.1965, AAS 58 (1966), s. 713–727.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 7.12.1965, AAS 58 (1966), s. 991–993.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1984 r., IV PR 225/84, Legalis nr 24525.

Zieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988.

Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
Copyright (c) 2016 Piotr Kroczek