Posłuszeństwo oczekiwaną odpowiedzią Izraela na wierność Boga

Anna Maria Wajda

Abstrakt


Miłość Boga, która trwa na tysiąc pokoleń, jest wiernością (por. Wj 34, 6–7). Prawda ta stanowi klucz do zrozumienia całego działania Boga w ramach biblijnej historii zbawienia, zarówno w odniesieniu do społeczności (narodu wybranego), jak i jednostek (np. Abrahama). Bóg daje się poznać przez swoje dzieła, przez moc, potęgę, wierność swoim obietnicom (por. Pwt 7, 7–9). W zamian wzywa do posłuszeństwa, które należy rozumieć jako dobrowolne przyjęcie Jego planów i wejście z Nim w dialog miłości. Biblijne posłuszeństwo nie ma bowiem nic wspólnego z wymuszoną uległością i biernym poddawaniem się silniejszemu i dzierżącemu jakąś władzę. Jest ono powierzeniem się z miłością i w całości Bogu, z własnej wolnej decyzji.

Słowa kluczowe


posłuszeństwo; wierność; miłość; wiara; Bóg; Izrael

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BibleWorks7 – program komputerowy.

Jelonek T., Teologia biblijna, Kraków 2011.

Kotecki D., „On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym” (Pwt 32, 4). Refleksja biblijno­‑teologiczna nad wiernością Boga w Starym Testamencie, „Collectanea Theologica” 75(2005) nr 2, s. 13–38.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich (Biblia Tysiąclecia), Poznań 20005.

Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon­‑Dufou, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994.

Synowiec J. S., Izrael opowiada swoje dzieje. Wprowadzenie do ksiąg historycznych Starego Testamentu: Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Samuela i Królewskich, Kraków 2014.

Theological Dictionary of the Old Testament, t. 1. eds. G. J. Botterweck, H. Ringgren, Grand Rapids 1977.

Walton J. H., Marrhews V. H., Chavalas M. W., Komentarz historyczno­‑kulturowy do Biblii Hebrajskiej, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2005.

Wielki słownik hebrajsko­‑polski i aramejsko­‑polski Starego Testamentu, red. L. Koehler, W. Baumgartner, J. J. Stamm, red. nauk. wyd. pol. P. Dec, t. 1, Warszawa 2008.

Witczyk H., Jahwe – Bóg gniewu czy miłosierdzia?, w: „Żyjemy dla Pana” (Rz 14, 8). Studia ofiarowane S. Prof. Ewie J. Jezierskiej OSU, red. W. Chrostowski,Warszawa 2006, s. 364–381 (Rozprawy i Studia Biblijne, 23).
Copyright (c) 2017 Anna Maria Wajda