Opatrzność Boża w życiu błogosławionego Henryka Kaczorowskiego

Autor

  • Jakub Wiśniewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2137

Słowa kluczowe:

ufność, opatrzność Boża, ks. Henryk Kaczorowski, obóz koncentracyjny

Abstrakt

Powyższy artykuł ukazuje bł. ks. Henryka Kaczorowskiego jako kapłana ufającego opatrzności Bożej. Jego życie pełne było trudnych doświadczeń, które tylko wzmacniały jego wiarę i ufność. Najtrudniejszym sprawdzianem był czas II wojny światowej, a zwłaszcza pobyt w obozie koncentracyjnym w Dachau, skąd został wywieziony do Harteim, gdzie najprawdopodobniej został zagazowany.
Jest to wspaniały przykład człowieka, który w każdym doświadczeniu, nawet tym najtrudniejszym, doszukuje się zamysłu Bożego. Dlatego też w każdej okoliczności należy wykazać się postawą pełną ufności. Zwłaszcza księża, którzy borykają się z wieloma problemami, mogą wiele się nauczyć od bł. ks. Henryka, szczególnie że nie ma tak trudnej sytuacji z którą dzięki Bogu nie można sobie poradzić.

Biogram autora

  • Jakub Wiśniewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    Ks. Jakub Wiśniewski – prezbiter diecezji włocławskiej. Stopień magistra uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2016 roku jest doktorantem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Bibliografia

Archiwum Diecezji Włocławskiej, akta pers. Ks. H. Kaczorowskiego, syng.: pers 113, odpis listu brata księdza Kaczorowskiego z dnia 20 września 1946 r. zawierający informacje o nim. Jest to odpowiedź na pytania zadawane przez księdza Librowskiego.

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego, Błogosławiony ks. Henryk Kaczorowski. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z 17 VIII 1940.

Dajczer T., Rozważania o wierze, Częstochowa 2012.

Frątczak W., Biskup Michał Kozal. Życie – męczeństwo – kult, Włocławek 2009.

Gogola J. W., Mistycy i mistyka Karmelu, Kraków 2007.

Jacewicz W., Woś J., Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945, Warszawa 1977, t. 1, s. 82–88.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio (14 IX 1998), „Acta Apostolicae Sedis” 91 (1999), s. 5–88.

Kaczmarek T., Błogosławiony ks. Henryk Kaczorowski, Włocławek 2001.

Kaczmarek T., Nazizm hitlerowski jako „prześladowca wiary”, „Ateneum Kapłańskie” 135 (2000), s. 29–43.

Kaczmarek T, Świadkowie wiary, Włocławek 2013.

Korszyński F., Jasne promienie w Dachau, Poznań 1957.

Librowski S., Ofiary zbrodni niemieckiej spośród duchowieństwa diecezji włocławskiej 1939–1945, Włocławek 1947.

Majdański K., Bądźcie moimi świadkami, Łomianki 1999.

Majdański K., Ks. Henryk Kaczorowski, „Ateneum Kapłańskie” 86 (1976), s. 404–410.

Olejnik S., Takie to były czasy, tacy to byli ludzie. Karty dziennika, Wrocław 2009.

Poniński A., Kaczorowski Henryk, w: Włocławski Słownik Biograficzny, Włocławek 2002

Rulka K., Kaczorowski Henryk, w: Słownik polskich teologów katolickich, pod red L. Grzebienia, t. 6, Warszawa 1981–

Ryken L., Wilhoit J. C., Słownik symboliki biblijnej, tł. W. Chrostowski, Warszawa 2003.

Sarnik W., Ojczyzna męczenników zwycięża, „Ład Boży” 597 (1991), s. 8.

Szymański J., Ksiądz Henryk Kaczorowski: moralista, rektor i wychowawca, „Studia Włocławskie” 11 (2009), s. 431–440.

Pobrania

Opublikowane

2017-06-20

Podobne artykuły

1-10 z 109

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.