Apostolstwo św. Moniki w nawróceniu jej syna odczytane w świetle orędzia z La Salette

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.26405

Słowa kluczowe:

apostolstwo, nawrócenie, modlitwa, chrzest, Pismo Święte, łzy

Abstrakt

Rola apostolstwa, o której mówi Sobór Watykański II jest niezmiennie ważna. Można ją odczytać w IV wieku chrześcijaństwa na przykładzie św. Moniki wobec jej syna św. Augustyna, jak i w posłannictwie Maryi, objawionej w XIX wieku w La Salette we Francji. Apostolstwo w wymiarze nawrócenia wydaje się jedną z najbardziej palących potrzeb pierwszej połowy XXI wieku.

Biogram autora

  • Józef Pochwat MS - Międzyzakonne Formacyjne Studium Teologiczne w Krakowie

    Józef Pochwat MS – dr hab., absolwent patrologii w Instytucie Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Autor publikacji naukowych, popularnonaukowych, tłumacz, wykładowca, kapelan Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Bibliografia

Altaner B., Stuiber A., Patrologia, przeł. P. Pachciarek, Warszawa 1990.

Bądź pozdrowiona płacząca Matko, zebrał i oprac. J. Pochwat MS, Kraków 2010.

Bober A., Antologia patrystyczna, Kraków 1965.

Braun P., Augustyn z Hippony, Warszawa 1993.

Campenhausen H., Ojcowie Kościoła, tłum. K. Wierszyłowski, Warszawa 1998.

Cytowska M., Szelest H., Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981.

Daniélou J., Marrou H., Historia Kościoła, tłum. M. Tarnowska, t. 1, Warszawa 1984.

Drączkowski F., Patrologia, Pelplin–Lublin 1998.

Eborowicz W., Augustyn. Zagadnienie zła i dobra. Polemika z manicheizmem, w: J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1991, s. 70–72.

Eckmann A., Grzech pierworodny jako źródło cierpień człowieka u św. Augustyna, w: Grzech pierworodny, Kraków 1999, s. 109–125 (Źródła Myśli Teologicznej, 12).

Gilski M., Maryja w „De haeresibus” św. Augustyna, „Salvatoris Mater” 6 (2004) nr 1, s. 345–353.

Hamman A., Portrety Ojców Kościoła, przekł. i oprac. zbiorowe, Warszawa 1978.

Hamman A., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Stafiej-Wróblewska, E. Sieradzińska, Warszawa 1989.

Historia chrześcijaństwa, red. T. Dowleya, red. wyd. pol. B. Bojar, P. Wacławik, P. Woszczenko, przekł. T. Szafrański, Warszawa 2002.

Huscenot J., Doktorzy Kościoła, tłum. K. Wojtowicz, Częstochowa 2002.

Jundziłł J., Pochwały matek w literaturze czasów rzymskich — główne trendy rozwojowe, w: Rodzina w starożytnym Rzymie, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1993, s. 264–265.

Kaczmarek T., Augustyn — ekumenista, „Studia Włocławskie” 15 (2013), s. 23–36.

Kamczyk W., Bogowie i demony. Augustyn z Hippony i religijność pogańska późnej starożytności, Katowice 2020 (Studia Antiquitatis Christianae Series Nova, 22).

Kelly J. N. D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988.

Kołosowski T., Droga świętego Augustyna do wiary, „Seminare” 10 (1994), s. 177–190.

Krupa A. L., Obraz Boży w człowieku według nauki św. Augustyna, Lublin 1948.

Kumor B., Historia Kościoła, t. 1, Lublin 2001.

La Salette w świetle dokumentów źródłowych i nauczaniu Kościoła, J. Stern MS (autor artykułów), zebrał, przeł. i oprac. J. Pochwat MS, red. J. Kręcidło, Kraków 2016 (Studia Salettensia, 7).

Misiurek J., Augustyn, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, kol. 1087–1131.

Napiórkowski S., Mariologia, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, red. S. Wilk, E. Ziemann i in., Lublin 2006, kol. 1371–1379.

Nowy Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. M. Starowieyski, W. Stawiszyński, Poznań 2017.

Olszewski D., Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice 1983.

Pieszczoch Sz., Patrologia, Gniezno 1994.

Pietras H., Herezje, Kraków 2019.

Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2007 (Myśl Teologiczna, 28).

Pochwat J. MS, W blasku La Salette, Kraków 2021.

Saint Augustin, Commentaire de la première épître de S. Jean, trad. P. Agaësse, Paris 1961, s. 7–102 (Sources Chrétiennes, 75).

Salij J., Rozmowy ze świętym Augustynem, Poznań 1985.

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1979.

Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Poznań 1971.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, Poznań 1986.

Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1987.

Staniek E., Bogactwo Ewangelii św. Jana, cz. 3, Kraków 2020.

Staniek E., Paradoksy Ewangelii, Kraków 2021.

Staniek E., W skarbcu starożytnego Kościoła, Kraków 1997.

Staniek E., Autorytet Ojców Kościoła. Spotkanie, Kraków 2020.

Stanula E., Wstęp, w: Wybór mów: Kazania świąteczne i okolicznościowe, Warszawa 1973, s. 9–20 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 12).

Stanula E., Wstęp, w: św. Augustyn, Homilie na Ewangelie i Pierwszy List św. Jana, cz. 1: Homilie na Ewangelie św. Jana 1–46, cz. 2: Homilie na Ewangelie św. Jana 47–124, Homilie na Pierwszy List św. Jana, Warszawa 1977, s. 11–26 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 15).

Starowieyski M., Ze świata wczesnego chrześcijaństwa, Pelplin 1998.

Stawiszyński W., Bibliografia patrystyczna 1901–2004, Kraków 2005.

Swoboda A., Matka w pismach filozoficznych św. Augustyna, „Roczniki Humanistyczne” 3 (1998), s. 67–80.

Swoboda A., Godność ojca w pismach Plutarcha z Cheronei i św. Augustyna, „Vox Patrum” 19 (1999) t. 36–37, s. 271–289.

Swoboda A., Ocena małżeństwa i dziewictwa w pismach św. Augustyna, w: Święty Kościół grzesznych ludzi w refleksji starochrześcijańskich pisarzy, red. B. Częsz, Poznań 2004, s. 55–73 (Teologia Patrystyczna, 1).

Swoboda A., Postawa dziecka wobec matki w ocenie św. Augustyna, „Vox Patrum” 26 (2006) t. 49, s. 593–612.

Szymusiak J. M., Patrologia. Zagadnienia wybrane, Lublin 1971.

Terka M., Wiara jako poszukiwanie Boga w świetle nauczania św. Augustyna, „Vox Patrum” 34 (2014) t. 61, s. 399–426.

Teksty liturgiczne o Najświętszej Maryi Pannie z La Salette, tłum. i oprac. J. Pochwat MS, Poznań–Kraków 2012.

Trapè A., Święty Augustyn, przeł. J. Sulowski, Warszawa 1987.

Verbraken P.-P., Starowieyski M., Ojcowie Kościoła. Panorama patrystyczna, Warszawa 1991.

Wygralak P., Jezus Chrystus i pokój. Refleksje św. Augustyna z Hippony, „Verbum Vitae” 30 (2016), s. 259–276.

Żurek A., Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Tarnów 1998.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 73

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.