Lekcja religii szansą dla ewangelizacji

Jan Kochel

Abstrakt


W Kościele istnieje ciągła potrzeba głoszenia Ewangelii młodym. Kościół pragnie dobrze rozeznać i zidentyfikować najbardziej skuteczne sposoby głoszenia Dobrej Nowiny kolejnym pokoleniom. Lekcja religii może stać się miejscem głoszenia Dobrej Nowiny. Środowisko szkolne ewangelizatorzy mogą ożywić przez takie treści, takie środki, taką dynamikę, które natchnione są Duchem Bożym. Od starożytności w Kościele są obecne różne modele ewangelizacji. Ewangelizacja ta zawsze czerpała ze słowa Bożego. Współczesny ewangelizator powinien najpierw rozeznać sytuację, w której przychodzi mu zwiastować słowo Boże i posłużyć się najbardziej odpowiednią strategią ewangelizacji. Te strategie są możliwe do wykorzystania w katechezie. Dziś katecheza korzysta z wielu metod ewangelizacji. Często spotyka się w niej metody wypracowane w Szkole Nowej Ewangelizacji. To staje się szansą dotarcia z orędziem Ewangelii do nowych pokoleń i rozbudzenia w nich radości wiary.


Słowa kluczowe


lekcja religii; katecheza; ewangelizacja; szkoły nowej ewangelizacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barbi A., Modelli di evangelizzazione a partire della prassi della prima comunitá cristiana, „Credere Oggi” 32 (2012) 191, s. 54–67.

Bianchi E., Sztuka rozeznania duchowego, „L’Osservatore Romano” 37 (2017) 9,

s. 49–50.

Blachnicki F., Charyzmat „Światło-Życie”. Teksty podstawowe, Krościenko 1987.

Blachnicki F., Została nam powierzona Ewangelia. Wykłady z kerygmatyki czyli teorii ewangelizacji, Kraków 2007.

Cencini A., Od wychowania do formacji, tłum. D. Piekarz, Kraków 2005.

Dyk S., Nowa ewangelizacja. Konkretne wyzwanie, Gubin 2015.

Ewangelizować czy katechizować, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002.

Formacja głosicieli Ewangelii. Jak przygotować katechetów – nauczycieli religii do podjęcia nowej ewangelizacji?, red. W. Lechów, Szczecin 2015 (Studia i Rozprawy, 38).

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium.

Franciszek, Błogosławieni miłosierni. Słowa do młodych, Kraków 2016.

Franciszek, Między kanapą a odwagą. Wszystko, co powiedział papież podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Kraków 2016.

Hahn S., Nieście i przyjmujcie Dobrą Nowinę. Wyzwania Nowej Ewangelizacji, tłum. M. Bilikiewicz, Poznań 2015.

Haręzga S., Słowo o „dziś”, „Pastores” 36 (2007) 3, s. 7–15.

Jalics F., Towarzyszenie duchowe. Wspólne wzrastanie w wierze, tłum. A. Ziernicki, Kraków 2017.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, Watykan 1979.

Jan Paweł II, Przemówienie podczas Zgromadzenia Plenarnego CELAM, 9 marca 1983, Port-au-Prince, Haiti, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 1983 nr 4, s. 29.

Jan Paweł, List apostolski Novo millennio ineunte.

Kamiński Ł., Aktualizcja Pisma Świętego według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele” jako nowy sposób odniesienia słowa Bożego do życia, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 69 (2013) 3, s. 197–215.

Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002.

Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwanie koncepcji, red. P. Mąkosa, Lublin 2010.

Kochel J., Język kerygmatyczny w przekazie wiary, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 1 (2014), s. 55–70.

Kochel J., Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich. Biblijno-katechetyczne studium narracyjne, Opole 2013 (Opolska Biblioteka Teologiczna, 133).

Kochel J., Kerygmat jako treść nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelziacja dla nowej katechezy, red. P. Mąkosa, s. 23–30.

Kochel J., Marek Z., Pedagogia biblijna w katechezie, Kraków 2012.

Kochel J., Pedagogia Nowego Człowieka ks. Franciszka Blachnickiego, „Katecheta” 60 (2016) z. 3, s. 135–143.

Królikowski M., Aktywno-uczestnicząca metoda kursów nowej ewangelizacji. Podstawy teoretyczne i praktyczne, „Przegląd Homiletyczny” 17 (2013), s. 147–157.

Marek Z., Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej, Kraków 2017.

Martini C. M., „To jest Pan!”. Rekolekcje dla osiemnastolatków, tłum. H. Musiał, Kraków 1994.

Martini C. M., Głosiciel Ewangelii u św. Łukasza, tłum. S. Obirek, Kraków 1993.

Martini C. M., Kochać Jezusa. Medytacja nad Ewangelią św. Jana, tłum. A. Sobejko, Kraków 2003.

Martini C. M., Ludu mój, wyjdź z Egiptu, tłum. S. Obirek, Kraków 1989.

Martini C. M., Słownik duchowy. Mały przewodnik dla duszy, tłum. H. Bzikot, Kraków 1999.

Martini, Żyć wartościami Ewangelii, tłum. M. E. Nowak, Wrocław 1999.

Muldoon S. i T., Jak wychować nastolatka z pomocą duchowości ignacjańskiej, tłum. L. Wierzbowska, Kraków 2017.

Nowa ewangelizacja nowej katechezie, red. P. Mąkosa, Rzeszów 2013.

Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele, red. P. Sowa, K. Kaproń, Gubin 2012 (Seria Nowej Ewangelizacji).

Offmański A., Koncepcja katechezy o charakterze ewangelizacyjnym według zasad katechumenatu, Szczecin 2010.

Prado Flores J. H., Formacja uczniów, tłum. M. Bigiel, Łódź 1992.

Prado Flores J. H., Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych, tłum. B. K. Jakubowski, Poznań 2016.

Prado Flores J. H., Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji, tłum. B. K. Jakubowski, Poznań 2013.

Prado Flores J. H., Sekret Pawła. Zawodnik Jezusa Chrystusa, tłum. M. Bigiel, Łódź 2007.

Puchalski G., Katecheza w kontekście nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II, Olsztyn 2002.

Rzeszowski W., Odnowa katechezy w świetle ewangelizacyjnych zadań Kościoła nakreślonych w encyklice Jana Pawła II „Redemptoris misio”, Warszawa 2001.

Sepioło A., Jak pomóc bierzmowanym zostać w Kościele? Doświadczenie diecezji gliwickiej, „Homo Dei” 84 (2015) nr 2, s. 43–51.

Sepioło A., Kasperczyk J., Młodzi na progu. Materiały do pracy z młodzieżą przy parafii. Przygotowanie do bierzmowania, Gliwice 2010.

Sepioło A., Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II, Kraków 2001.

Skiba P., Katecheza ewangelizacyjna w nowych ruchach i wspólnotach kościelnych. Studium katechetyczne wybranych ruchów i wspólnot kościelnych, Lublin 2006.

Szlachetka W., Fenomen szkół nowej ewangelizaacji. Studium socjologiczno-pastoralne, Kraków 2011.

Widenka M., Fenomen katolickich kerygmatycznych szkół nowej ewangelziacji, „Studia Pastoralne” 6 (2010), s. 257–287.

Widenka M., Kerygmatyczne szkoły nowej ewangelizacji w Polsce jako praktyczna realizacja wezwania Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, Katowice 2010.

Wilk J., Charakterystyka i zadania przełożonych wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne, Katowice 2015 (Studia i Materiały WT UŚ w Katowicach, 81).

Włodarczyk S., Realizacja zbawczego „dziś” w Chrystusie. Sēmeron w soteriologii Łukasza, Lublin 1989.

XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością, red. M. Zając, Lublin 2015.
Copyright (c) 2018 Jan Kochel