Chrystoformizacja jako fundament moralności

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.40206

Słowa kluczowe:

chrystoformizacja, nowy człowiek, powołanie chrześcijańskie, stworzenie, grzech, odkupienie

Abstrakt

Teologię chrześcijańskiego życia wyznacza horyzont jedności z Bogiem. Człowiek wyszedł z rąk Boga jako stworzenie doskonałe. Życie z Bogiem jest święte, szczęśliwe i wieczne i takim życiem Bóg obdarował człowieka w akcie stwórczym. Harmonię i jedność człowieka z Bogiem, do której został on powołany, naruszył grzech pychy pierwszych rodziców (grzech pierworodny). To nie Bóg odrzucił człowieka, lecz człowiek oddalił się od Boga. Bóg szuka człowieka, który po grzechu ma trudność z określeniem siebie i sensu swojego życia. Tylko Bóg może pomóc człowiekowi, tymczasem on „ukrywa się” przed Nim, jak przed kimś, kto chce go skrzywdzić. Tę sytuację odwrócenia się od Boga „odkupił” przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, czyniąc człowieka na nowo dzieckiem Boga. Chrześcijanin to ten, który jest Chrystusowy i w Chrystusie — Synu Bożym jest usynowiony. Naśladując Chrystusa-Człowieka Doskonałego, człowiek upodabnia się do Niego (chrystoformizuje).

Bibliografia

Atanazy Wielki, Mowy przeciw arianom, Kraków 2012.

Atenagoras z Aten, Prośba za chrześcijanami. O zmartwychwstaniu umarłych, tłum. S. Kalinkowski, Warszawa 1985.

Benedykt XVI, Bóg szanuje ludzką wolność. Homilia wygłoszona w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Santiago de Cuba, 26.03.2012, „L’Osservatore Romano” 33 (2012) nr 5, s. 39–40.

Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, 30.11.2007.

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, 29.06.2009.

Ferdek B., Światło Taboru światłem dla eschatologii, „Communio” (2008) nr 1, s. 41–62.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2.04.1982.

Jan Paweł II, Człowiek obrazem Boga. Przemówienie podczas audiencji generalnej 6 grudnia 1978 r., w: Nauczanie papieskie, t. 1, red. E. Weron, A. Jaroch, Poznań–Warszawa 1978, s. 130.

Jan Paweł II, Człowiek stworzony na obraz Boga. Przemówienie podczas audiencji generalnej, 9.04.1986, „L’Osservatore Romano” 7 (1986) nr 4, s. 19.

Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 10, Kraków 2006.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 4.03.1979.

Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, 6.01.2001.

Jan Paweł II, Protoewangelia zbawienia. Katecheza Jana Pawła II z 17 grudnia 1986, w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Jezus Chrystus, red. W. Zega, Kraków–Ząbki 1999.

Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia. Homilie, red. J. Poniewierski, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Wymiar etyczny w życiu człowieka. Przemówienie podczas audiencji generalnej 20 grudnia 1978 r., w: Nauczanie papieskie, t. 1, red. E. Weron, A. Jaroch, Poznań–Warszawa 1978, s. 170.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Lemański J., Księga Rodzaju, rozdziały 1–11, Częstochowa 2013 (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament, 1/1).

Maksym Wyznawca, Dzieła, Poznań 1980.

Mieszkowski T., Przewodnik po Biblii, Warszawa 1996.

Nossol A., Teologia na usługach wiary, Opole 1978.

Poznać człowieka w Chrystusie. Jan Paweł II o godności ludzkiej, red. J. Kowalski, D. Sikorski, G. Ślęzak, Częstochowa 1983.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 7.12.1965.

Synowiec J., Na początku, Kraków 1996.

Św. Augustyn, Wyznania, tłum. J. Czuj, Kraków 2008.

Św. Bazyli Wielki, O Duchu Świętym, Warszawa 1999.

Św. Ireneusz z Lyonu, Bóg w ciele i krwi, tłum. W. Myszor, Kraków 2001.

Teofil Antiocheński, Do Autolyka, w: Pierwsi apologeci greccy, tłum. L. Misiarczyk, Kraków 2004, s. 29–41.

Wojtyła K., „Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1997.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-21

Numer

Dział

Artykuły